Материал: Фінансовий облік - Навчальний посібник (Гладких Т.В.)


Содержание

Читать: Анотация
Читать: Передмова
Читать: Тема 1. основи побудови фІнансового облІку
Читать: 1.1. сутність і значення бухгалтерського обліку
Читать: 1.2. державне регулювання бухгалтерського обліку
Читать: 1.3. організація фінансового обліку на підприємстві
Читать: Tema 2. облІк основних засобІв
Читать: 2.1. критерії визнання та оцінка основних засобів
Читать: 2.2. облік руху основних засобів
Читать: 2.3.облік переоцінки та зменшення корисності основних засобів
Читать: 2.5. облік орендних операцій
Читать: 2.6. розкриття інформації у фінансовій звітності
Читать: Tema 3. облІк Інших необоротних матерІальних активІв
Читать: 3.1. поняття та класифікація інших необоротних матеріальних активів
Читать: 3.2.    облік руху інших необоротних матеріальних
Читать: 3.3. облік амортизації інших необоротних матеріальних активів
Читать: 3.4. розкриття інформації у фінансовій звітності
Читать: Tema 4. облІк нематерІальних активІв
Читать: 4.1. критерії визнання та оцінка нематеріальних
Читать: 4.2. облік руху нематеріальних активів
Читать: 4.3. облік амортизації нематеріальних активів
Читать: Tema 5. облІк запасІв
Читать: 5.1. поняття та оцінка запасів
Читать: 5.2. облік виробничих запасів
Читать: 5.3. облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
Читать: 5.4. облік браку у виробництві та напівфабрикатів
Читать: 5.5. облік готової продукції
Читать: 5.6. облік товарів
Читать: Tema 6. облІк витрат виробництва
Читать: 6.1. склад витрат виробництва
Читать: 6.3. облік витрат виробництва
Читать: Тема 7. облІк грошових коштІв
Читать: 7.1. облік касових операцій
Читать: 7.2. облік коштів на рахунках в банках
Читать: 7.3. облік інших грошових коштів
Читать: Tema 8. облІк фІнансових ІнвестицІй
Читать: 8.1.      поняття, класифікація та оцінка фінансових інвести- цій.
Читать: 8.2.    облік фінансових інвестицій
Читать: Tema 9. облІк дебІторськоЇ заборгованостІ
Читать: 9.1. визнання та класифікація дебіторської заборгованості
Читать: 9.2. облік довгострокової дебіторської заборгованості
Читать: Тема 10. облІк власного капІталу
Читать: 10.1. поняття та складові власного капіталу
Читать: 10.2. облік власного капіталу
Читать: 11.4. облік забезпечень
Читать: Тема 12. облІк доходІв, витрат І фІнансових результатІв
Читать: 12.1. визнання, класифікація та оцінка доходів
Читать: 12.2. облік доходів
Читать: 12.3. визнання та класифікація витрат
Читать: 12.4. облік витрат діяльності
Читать: 12.5. облік фінансових результатів
Читать: Тема 13. фІнансова звІтнІсть та використання ЇЇ даних для управлІння
Читать: 13.1. сутність і значення фінансової звітності
Читать: 13.2. види, склад та форми фінансової звітності
Читать: 13.3. якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності
Читать: 13.4. зміст та методика заповнення балансу
Читать: 13.5.  зміст та методика заповнення звіту про фінансові результати
Читать: 13.6. зміст та методика заповнення звіту про рух грошових коштів
Читать: 13.7. зміст та методика заповнення звіту про власний
Читать: Список лІтератури
Читать: План рахункІв