Материал: Фінансовий облік - 2 - Навчальний посібник (Волкова І. А.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: ЛекцІя 1. облІк власного капІталу та забезпечення витрат
Читать: 3. облік короткострокових векселів виданих
Читать: 4. облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
Читать: 5. облік розрахунків з бюджетом
Читать: 6. облік розрахунків зі страхування
Читать: 7. облік розрахунків з оплати праці
Читать: 8. облік розрахунків з учасниками
Читать: 9. облік розрахунків за іншими операціями
Читать: 10. облік доходів майбутніх періодів
Читать: ЛекцІя 4. облІк кредитІв банку
Читать: 1. організація банківського кредитування
Читать: 2. облік довгострокових позик банку
Читать: ЛекцІя 5. облІк рахункІв зІ страхування
Читать: 1. поняття про соціальний захист та його види
Читать: 2. облік розрахунків з пенсійного страхування
Читать: 5. облік розрахунків із соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
Читать: ЛекцІя 6. облІк заробІтноЇ плати
Читать: 1. заробітна плата та її регулювання
Читать: 2. поняття про персонал підприємства й облік відпрацьованого часу
Читать: 3. організація оплати праці, тарифна система, системи оплати праці, форми та структура заробітн4. документальне оформлення виробітку та нарахування заробітної плати
Читать: 6. утримання із заробітної плати
Читать: 7. аналітичний облік заробітної плати
Читать: 8. синтетичний облік заробітної плати
Читать: 9. створення і використання резерву на оплату відпусток
Читать: ЛекцІя 7. облІк процесу збуту та визнання доходІв
Читать: 1. облік витрат операційної та іншої діяльності
Читать: 2. облік прямих витрат
Читать: 3. облік загальновиробничих витрат
Читать: 4. облік витрат на підготовку і освоєння нової продукції
Читать: 5. облік витрат допоміжних виробництв
Читать: 6. облік витрат основного виробництва
Читать: 7. облік незавершеного виробництва
Читать: 8. зведений облік витрат на виробництво
Читать: 9. облік операційної діяльності
Читать: 10. облік інших витрат операційної діяльності
Читать: 12. готова продукція та її оцінка
Читать: ЛекцІя 8. облІк податку на прибуток
Читать: ЛекцІя 9. звІтнІсть пІдприЄмств
Читать: 1. класифікація звітності та вимоги щодо її підготовки
Читать: 2. узгодження показників форми № 1 «баланс» з рахунками бухгалтерського обліку
Читать: 3. методика  підготовки звіту про фінансові результати
Читать: 4. методика підготовки ф№ 3 «звіту про рух грошових коштів»
Читать: 5. визнання змін показників власного капіталу в звітній формі ф№ 4 «звіт про власний капітал»
Читать: Список використаних джерел