Материал: Фінансовий аналіз: теорія та практика - Навчальний посібник (Базілінська О. Я.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Значення І теоретичнІ основи фІнансового аналІзу
Читать: 2. види фінансового аналізу
Читать: 3. методи, моделі та прийоми фінансового аналізу
Читать: Завдання для самостійної роботи
Читать: ІнформацІйне забезпечення фІнансового аналІзу
Читать: 1. основні джерела інформації для фінансового аналізу
Читать: 2. бухгалтерський баланс як інструмент аналізу
Читать: 3. структура звіту про фінансові результати
Читать: 4. структура звіту про фінансові результати
Читать: 5. звіт про власний капітал
Читать: Завдання для самостійної роботи
Читать: АналІз майна пІдприЄмства
Читать: 1. понят тя про майно підприємства та його класифікація
Читать: 2. етапи та показники аналізу майна підприємства
Читать: Завдання для самостійної роботи
Читать: АналІз джерел формування капІталу пІдприЄмства
Читать: 1. економічна сутність та класифікація капіталу
Читать: 2. аналіз фінансової незалежності підприємства
Читать: 3. визначення нормативних значень коефіцієнтів фінансової автономії, фінансової залежності і фі4. аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування
Читать: Завдання для самостійної роботи
Читать: АналІз лІквІдностІ та платоспроможностІ пІдприЄмства
Читать: 1. поняття про ліквідність та платоспроможність
Читать: 2. оцінювання ліквідності
Читать: Завдання для самостійної роботи
Читать: АналІз фІнансовоЇ стІйкостІ пІдприЄмства
Читать: 1. поняття про фінансову стійкість підприємства та етапи її аналізу
Читать: 2. оцінювання фінансової стійкості підприємства
Читать: 3. оцінювання запасу фінансової стійкості
Читать: Завдання для самостійної роботи
Читать: АналІз фІнансових результатІв та рентабельностІ
Читать: 1. абсолютні показники прибутку підприємства
Читать: 2. поняття про рентабельність та її види
Читать: Завдання для самостійної роботи
Читать: АналІз дІловоЇ активностІ пІдприЄмства
Читать: 1. поняття та етапи проведення аналізу ділової активності
Читать: 2. стійке зростання підприємства
Читать: АналІз ІнвестицІйноЇ дІяльностІ пІдприЄмства
Читать: 1. сутність та класифікація інвестицій
Читать: 2. аналіз ефективності інвестиційних проектів
Читать: 3. аналіз інвестицій у цінні папери
Читать: Питання для самоперевірки та аудиторного контролю знань
Читать: АналІз ймовІрностІ банктутства пІдприЄмства
Читать: 1. поняття, види та причини банкрутства підприємства
Читать: 2. методи діагностики банкрутства
Читать: Завдання для самостійної роботи
Читать: показники звІту про фІнансовІ результати
Читать: Додатки
Читать: Підсумковий тест з курсу «фінансовий аналіз»
Читать: Ключ до непарних номерІв пІдсумкового тесту з курсу «фІнансовий аналІз»
Читать: Умовні позначення
Читать: грюсарій