Материал: Латинська мова для студентів - агробіологів - Підручник ( Балалаєва О.Ю. )


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Заняття 1
Читать: § 1. латинський алфавІт
Читать: § 2. правила вимови голосних
Читать: § 3. правила вимови приголосних
Читать: § 4. правила вимови буквосполучень
Читать: Заняття 2
Читать: § 5. довгІ та короткІ склади
Читать: § 6. наголос
Читать: Заняття з
Читать: § 7. частини мови
Читать: § 8. Іменник. граматичнІ категорІЇ ІменникІв
Читать: § 9. вІдмІни ІменникІв
Читать: § 10. словникова форма ІменникІв
Читать: § 11. основа Іменника
Читать: Заняття 4
Читать: § 12. прикметник. граматичнІ категорІЇ прикметникІв
Читать: § 13. узгодження прикметникІв з Іменниками
Читать: Заняття 5
Читать: § 14. І вІдмІна ІменникІв
Читать: § 15. загальнІ вІдомостІ про таксономІчнІ категорІЇ
Читать: § 16. бІномІнальнІ назви
Читать: Заняття 6
Читать: § 17. ii вІдмІна ІменникІв
Читать: § 18. латинськІ назви гІбридІв та культурних рослин *
Читать: Заняття 7
Читать: § 19. iii вІдмІна ІменникІв
Читать: § 20. типи вІдмІнювання ІменникІв iii вІдмІни
Читать: § 21. рІд ІменникІв нІ вІдмІни
Читать: Заняття 8
Читать: § 22. прикметники iii вІдмІни
Читать: § 23. ступенІ порІвняння прикметникІв
Читать: § 24. особливостІ утворення ступенІв порІвняння прикметникІв
Читать: Заняття 9
Читать: § 25. iv вІдмІна ІменникІв
Читать: § 26. v вІдмІна ІменникІв
Читать: § 27. триномІнальнІ та складенІ назви
Читать: Заняття 10
Читать: § 28. унІномІнальнІ назви
Читать: § 29. унІномІнальнІ назви рослин
Читать: § 30. унІномІнальнІ назви грибІв
Читать: § 31. унІномІнальнІ назви тварин
Читать: Заняття 11
Читать: § 32. склад слова. загальнІ вІдомостІ про словотворення
Читать: § 33. складання основ
Читать: Заняття 12
Читать: § 34. числІвник
Читать: § 35. латинськІ назви рослинних угруповань
Читать: Заняття 13
Читать: § 36. суфІксацІя
Читать: Заняття 14
Читать: § 38. префІксацІя
Читать: § 40. дІЄприкметники теперІшнього часу активного стану
Читать: Заняття 15
Читать: § 42. Інформативний змІст латинських назв рослин І тварин
Читать: § 43. утворення видових епІтетІв рослин І тварин вІд географІчних назв
Читать: § 45. порядок слІв у латинському реченнІ
Читать: Заняття 16
Читать: § 46. ІндиферентнІ назви
Читать: § 47. утворення родових назв та видових епІтетІв рослин вІд власних назв
Читать: § 48. вІдмІнювання дІЄслІв у теперІшньому часІ дІйсного способу активного
Читать: лексичний мІнІмум
Читать: Додатки
Читать: ІсторІя латинськоЇ мови
Читать: ВидатнІ ботанІки
Читать: ТранслІтерацІя украЇнських букв латинським алфавІтом
Читать: Список рекомендованоЇ лІтератури