Материал: Естетотерапія - Навчальний посібник (Федій О.А.)


Практичне заняття 2

Тема: Зарубіжні технології естетизації педагогічного процесу

МЕТА: знайомство студентів з ефективним зарубіжним досві­дом естетизації педагогічного процесу та оволодіння вміннями виділяти та організовувати естетичний компонент у педагогічно-корекційному процесі.

І. Обговорення теоретичних питань:

Аналіз основних парадигм естетизації педагогічного проце­су у зарубіжній педагогіці.

Технології естетизації педагогічної діяльності.

Драматизація в естетотерапевтичній роботі педагога.

Мистецтво як засіб психотерапевтичного впливу на особис­тість з вадами розвитку (зарубіжний досвід).

ІІ. Практичне завдання:

Розробити та презентувати на занятті власний проект реаліза­ції прийому психодрами у групі.

Методичні рекомендації

При підготовці естетотерапевтичного проекту студентові слід виявити проблематику (тему), яка є найбільш актуальною на да­ний момент у групі, або обрати найбільш розповсюджені про­блеми певної вікової категорії дітей.

При проведенні психодрами обов'язково дотримуватися прин­ципів етичності та поваги до своїх колег-студентів, в разі необ­хідності дотримуватися принципу анонімності.

Література

Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Карвасарско-го Б. Д. — СПб.: Питер, 1999. — 52 с. Мастера психологии.

Марія Лещенко Зарубіжні технології підготовки учителів до есте­тичного виховання. — К., 1996. — 192 с.

Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. — М.: «Ака­демия», 2001. — 248 с.

 

Щ 1^

 

Модуль 2

«Естетотерапія мистецькими засобами»