Материал: Еристика - Навчальний посібник (Хоменко І.В.)


Словник термінів

 

 

Аудиторія — це колектив, який має свої переконання, свої позиції, точки зору з приводу обговорюваного питання. Аудиторія є головним об'єктом аргументативного впливу в спорі.

Еристика — це напрям досліджень, мета яких полягає в розгляді різноманітних характеристик (логічних, семіотич­них, психологічних тощо) такого складного комунікативно­го процесу, як суперечка.

Змішане розходження в думках — це таке розходження, коли відносно однієї пропозиції учасники спору висловлю­ють різні точки зору. При цьому кожна сторона аргументує свою позицію.

Критична дискусія — це суперечка, в ході якої використо­вують аргументацію, за якою можна з'ясувати, наскільки певна точка зору є обґрунтованою. Під час такої суперечки пропонент намагається переконати опонента в прийнятності своєї точки зору, в той час як опонент продовжує висувати сумніви та зауваження.

Множинне розходження в думках — це таке розходження, коли до уваги беруть точку зору, яка ґрунтується більше ніж на одній пропозиції.

Незмішане розходження в думках — це таке розходження, коли тільки пропонент бере на себе зобов'язання захищати свою точку зору. Опонент піддає її сумніву: ставить запи­тання, але власної точки зору не висуває.

Одиничне розходження в думках — це таке розходження, коли до уваги беруть точку зору, яка ґрунтується тільки на одній пропозиції.

Опонент — це той, хто піддає сумніву або заперечує істин­ність або слушність точки зору пропонента.

Пропонент — це той, хто висуває та обґрунтовує певну точ­ку зору.

 

 

 

 

 

Подпись: Тест

 

Подпись: Стадії критичної дискусії — стадія конфронтації; стадія відкриття дискусії; стадія аргументації; стадія критики; за¬вершальна стадія.
Суперечка — це комунікативний процес, у якому наявне активне ставлення до точки зору співрозмовника, що вира¬жене в її критичній оцінці.
Точка зору — це думка, яка фіксує відношення людини до твердження, змістом якого є певна пропозиція. Точка зору може бути позитивною, негативною, нейтральною.

 

 

 

 

Подпись:  Термін «еристика» означає:

 

Мистецтво комунікації. Б. Мистецтво суперечки.

Мистецтво красномовства.

Як можна визначити еристику:

 

Еристика — це напрям досліджень, мета яких полягає в розгляді різноманітних характеристик (логічних, семіо­тичних, психологічних тощо) комунікативних процесів.

Б. Еристика — це напрям досліджень, мета яких полягає в розгляді різноманітних характеристик (логічних, семіо­тичних, психологічних тощо) такого складного комуніка­тивного процесу, як суперечка.

Еристика — це напрям досліджень, мета яких полягає в розгляді різноманітних характеристик (логічних, семіо­тичних, психологічних тощо) публічних виступів.

 

3. Як можна визначити поняття «суперечка»:

Суперечка — це комунікативний процес, де наявне акти­вне ставлення одного з учасників до позиції іншого, що виражається в її критичній оцінці.

Б. Суперечка — це комунікативний процес, у якому наявне активне ставлення до точки зору співрозмовника, що ви­ражається в її критичній оцінці.

Суперечка — це комунікативний процес, у якому одна сторона переконує іншу?

Які з наведених прикладів комунікативних проце­сів є суперечками, а які — ні:

 

Круглий стіл.

Б. Доповідь з приводу урочистої події.

Ділові переговори. Г. Виступ на мітингу. Д. Теледебати?

Хто є учасниками суперечки:

 

Пропонент, опонент, аудиторія. Б. Пропонент, опонент.

Промовець, слухачі?

Які бувають точки зору:

 

Позитивні, негативні.

Б. Позитивні, негативні, нейтральні.

Повні, неповні?

Чи може одиничне розходження в думках бути змішаним:

А. Так. Б. Ні?

Чи може множинне розходження в думках бути незмішаним:

А. Так.

Б. Ні?

Опонент бере на себе зобов'язання захищати свою точку зору:

A.        При одиничному незмішаному розходженні в думках. Б. При множинному незмішаному розходженні в думках.

B.        При одиничному змішаному або множинному змішаному розходженні в думках.

Критична дискусія має:

 

3 стадії. Б. 4 стадії.

5 стадій.

Сократ практикував:

 

Діалектичну суперечку. Б. Софістичну суперечку.

Еристичну суперечку.

 

Чи підтримували софісти майєвтику Сократа:

А. Так. Б. Ні?

Аристотель розрізняв такі види суперечок:

 

Діалектичну, софістичну, еристичну. Б. Діалектичну, софістичну.

Діалектичну, еристичну.

Знайдіть відповідність між авторами та їхніми працями:

 

Аристотель.     1. «Суперечка. Про теорію та практику

суперечки».

Б. С. Поварнін.    2. «Про софістичні спростування».

А. Шопенгауер. 3. «Еристика, або мистецтво сперечатися».

Знайдіть відповідність між науковцями та на­прямами наукових досліджень:

 

Р. Гроотендорст        1. Неформальна логіка. Б. Р. Джонсон.               2. Нова риторика.

Д. Е. Блейр.    3. Прагмадіалектика.

Г. Н. Решер.   4. Формальна діалектика.

Д. Г. Ф. X. Ван Єємерен. Е. X. Перельман.

 

.о О