Материал: Еристика - Навчальний посібник (Хоменко І.В.)


7.1. підсумковий тест

 

 

 

Подпись:

/. Термін «еристика» означає:

Мистецтво комунікації. Б. Мистецтво суперечки.

Мистецтво красномовства.

 

Як можна визначити еристику:

 

Еристика — це напрям досліджень, мета яких полягає в розгляді різноманітних характеристик (логічних, семіотич­них, психологічних тощо) комунікативних процесів.

Б. Еристика — це напрям досліджень, мета яких полягає в розгляді різноманітних характеристик (логічних, семіотич­них, психологічних тощо) такого складного комунікативно­го процесу, як суперечка.

Еристика — це напрям досліджень, мета яких полягає в розгляді різноманітних характеристик (логічних, семіотич­них, психологічних тощо) публічних виступів?

Як можна визначити поняття «суперечка»:

 

Суперечка — це комунікативна ситуація, де наявне акти­вне ставлення одного з учасників до позиції іншого, що ви­ражається в її критичному оцінюванні.

Б. Суперечка — це комунікативний процес, у якому наявне активне ставлення до точки зору співрозмовника, що вира­жається в її критичному оцінюванні.

Суперечка — це комунікативний процес, у якому одна сторона переконує іншу?

Хто є учасниками суперечки:

 

Пропонент, опонент, аудиторія. Б. Пропонент, опонент.

Промовець, слухачі?

 

Які бувають точки зору:

 

Позитивні, негативні.

Б. Позитивні, негативні, нейтральні.

Повні, неповні?

Критична дискусія має:

 

3 стадії. Б. 4 стадії.

5 стадій.

Як можна визначити термін «аргументація»:

А. Аргументація — це діяльність учасника суперечки, ме­тою якої є захист своєї точки зору шляхом переконання співрозмовника в її прийнятності.

Б. Аргументація — це процес доведення істинності певного положення.

Аргументація — це процес впливу на співрозмовника?

 

Які складники аргументації:

А. Аргументи, точка зору.

Б. Вступ, головна частина, висновок.

Б.Засновки, висновок?

Які складники точки зору:

 

Пропозиція, яка містить певне твердження; вираз, який фіксує відношення людини до цього твердження.

Б. Твердження, яке містить певну пропозицію; вираз, який фіксує відношення людини до цього твердження.

Твердження, пропозиція?

 

Що таке аргументи:

 

Аргументи — це висловлювання, за допомогою яких об­ґрунтовують точку зору.

Б. Аргументи — це висловлювання, за допомогою яких об­ґрунтовують або критикують точку зору.

Аргументи — це висловлювання, за допомогою яких до­водять або спростовують точку зору,

Що таке форма аргументації:

 

Це логічна форма (схема) твердження, на якому ґрунту­ється точка зору.

Б. Це логічна форма (схема) міркування, на якому ґрунту­ється аргументація.

Це логічна форма (схема) аргументів?

 

о 5

 

За формою аргументація може бути:

 

Дедуктивною аргументацією.

Б. Правдоподібною аргументацією.

Дедуктивною або правдоподібною аргументаціями.

Характерною ознакою дедуктивної аргументації є те, що істинність аргументів:

 

Надає точці зору статусу істинності. Б. Надає точці зору статусу ймовірності.

Надає точці зору при одних обставинах статусу істиннос­ті, а при інших — статусу ймовірності.

Чи можуть у правдоподібній аргументації бути істинні аргументи:

А. Так. Б. Ні?

За кількістю аргументів аргументацію поділя­ють на:

 

Просту, складну. Б. Підрядну, сурядну.

Підрядну, сурядну, множинну.

Які типи структур аргументації ви знаєте:?

 

Підрядна, множинна, зв'язана.

Б. Конвергентна, послідовна, підрядна.

Підрядна, сурядна, множинна?

Скільки існує правил проведення суперечки:

 

6. Б. 7.

10?

Встановіть відповідність між латинськими та українськими назвами помилок:

 

«Ти quoque».  1. «Аргумент до жалю». Б. «Агдитегйит асі Ьасиїит».           2. «Аргумент до людини».

«А^итеппші асі тізегісогсиат». 3. «Аргумент до палки». Г. «А^шпеппші асі Іютіпеп»           4. «Ти також».

Ґ. «Решіо ргіпсіріі».   5. «Звертання до думки

Д. «А^шпешит асі рориїит». більшості».

19.       Установіть відповідність між назвами помилок:

«Непряма атака».      1. «Солом'яне опудало». Б. «Фіктивний супротивник».      2. «Отруєння джерела».

«Коло в аргументації».         3. «Суб'єктивний аргумент». Г. «Провокаційні запитання».      4. «Прийняття без

Д. «Патетична помилка». доведення».

«Помилка багатьох за питань».

«Аргумент до аудиторії».

 

Наведіть п'ять назв помилок, які ще не згадува­лися в тесті:

 

Б.        

 

Г.        

Ґ.        

Наведіть назви правил проведення суперечки, по­рушення яких призводить до помилок, які ви навели в завданні 20:

 

Б.        

 

Г.        

Ґ.        

З наведених прийомів визначте мовні прийоми

впливу:

 

«Синтаксичне перетворення». Б. «Ставка на хибний сором».

«Помноження аргументів».

Г. «Плавна зміна смислового значення виразу».

Як можна визначити софізм:

А. Навмисна помилка в аргументації сперечальника. Б. Ненавмисна помилка в аргументації сперечальника?

Які з наведених прийомів є софізмами:

 

«Бездоказова оцінка аргументів супротивника». Б. «Набір фраз, що не мають смислу».

«Відтягування заперечення»?

 

.о о

 

Які з наведених прийомів є тактичними прийо­мами:

 

«Помноження аргументів». Б. «Контрзапитання».

«Відтягування заперечення»?

Які психотипи людей виділяють за репрезента­тивними системами:

А. Холерики, сангвініки, меланхоліки, флегматики. Б. Візуали, аудіали, кінестетики?

Які складники невербальноїкомунікації ви знаєте:

 

Мова поз і жестів, мова міміки, мова текстури, парамов-леннєві характеристики тощо.

Б. Мова емоцій, мова почуттів, мова міміки, мова жестів, мова простору тощо.

Парамовленнєві характеристики, мова поз і жестів, мова простору, мова міміки тощо?

Наведіть назви трьох софізмів, які не згадувалися в наведеному тесті:

 

Б.        

 

 

29. Наведіть назви трьох тактичних прийомів, не згадувалися в наведеному тесті:

 

Б.        

 

які

 

Мовні прийоми. Б. Софізми.

Тактичні прийоми.

 

30. Установіть відповідність між різновидами при­йомів впливу в суперечках і назвами конкретних прийомів:

«Синтаксичне перетворення».

«Помноження аргументів».

«Набір фраз, що не мають смислу».

4.         Захисний прийом.