Материал: Дослідження операцій - Навчальний посібник (Карагодова О.О.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Предмет та задачІ дослІдження операцІй
Читать: 1.1. основні поняття та визначення. етапи вирішення економічних задач
Читать: 1.2. оцінка придатності моделі
Читать: 2.1. методи лінійної оптимізації
Читать: ЗадачІ та моделІ оптимального розподІлу ресурсІв
Читать: 3.1. характеристика основних типів задач
Читать: Задача про оптимізацію складання сумішей
Читать: Задача складання раціону відгодівлі тварин
Читать: Оптимізація балансових задач
Читать: 3.2. задача оптимізації виробничої програми підприємства
Читать: 3.3. двоїста задача та практичне використання двоїстих оцінок в аналізі економічних проблем
Читать: 3.4. задача про визначення оптимальних технологічних способів виробництва
Читать: 3.5. оптимізація виробничої програми з урахуванням внутрішнього споживання частини виготовленої3.6. проблема оптимізації рентабельності підприємства
Читать: 3.7. оптимізаційні задачі транспортного типу
Читать: 3.8. оптимальне планування виробництва та перевезень продукції (транспортно-виробнича задача)
Читать: 3.10. задача розподілу інвестицій, алгоритм динамічного програмування
Читать: ОптимІзацІйнІ задачІ управлІння запасами
Читать: 4.1. проблеми управління запасами та основні визначення
Читать: 4.2. вартісні елементи в моделях управління запасами
Читать: 4.3. модель уілсона
Читать: 4.4. однопродуктова детермінована
Читать: 4.5. основні модифікації детермінованої однопродуктової статичної моделі
Читать: ЗадачІ масового обслуговування
Читать: 5.1. поняття про системи та задачі масового обслуговування
Читать: 5.2. характеристика вхідного потоку запитів
Читать: 5.4. тривалості часу обслуговування
Читать: 5.5. одноканальна система масового обслуговування з очікуванням
Читать: 5.6. багатоканальна смо з необмеженою чергою
Читать: ЗадачІ упорядкування та координацІЇ
Читать: 6.1. загальна характеристика задач упорядкування та координації
Читать: 6.3. задачі сітьового планування та управління
Читать: 6.4. сітьова модель та сітьовий графік
Читать: 6.5. часові характеристики подій, тривалість виконання комплексу робіт
Читать: 6.6. сітьове планування з урахуванням вартості виконання робіт
Читать: 6.7. сітьове планування за умов ризику щодо тривалостей операцій
Читать: ЗадачІ та моделІ замІни обладнання
Читать: 7.1. сутність та класифікація задач заміни обладнання
Читать: 7.2. задача заміни обладнання довгострокового використання на однотипне
Читать: 7.3. планування багаторазової заміни обладнання на однотипне для обмеженого планового періоду
Читать: 7.4. визначення оптимального циклу заміни обладнання на однотипне для довготривалого планового ЗадачІ з умовами невизначеностІ та конфлІкту
Читать: 8.1. загальна характеристика задач з умовами невизначеності та конфлікту
Читать: 8.3. загальна характеристика задач теорії гри
Читать: 8.4. матрична гра двох гравців з нульовою сумою
Читать: 9.1. постановка задачі та її властивості
Читать: 9.3. приклади
Читать: ЛІтература: