Материал: Бухгалтерський облік - Навчальний посібник (Сопко В.Л.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: А. основи бухгалтерського облІку
Читать: А.1. концептуальнІ засади термІна «бухгалтерський облІк»
Читать: Алл. вступні зауваження
Читать: А.1.2. теоретичні та методологічні засади
Читать: А.1.3. сутнісна характеристика           терміна «облік»
Читать: А.1.4. господарський облік
Читать: А.1.5. ринок і бухгалтерський облік
Читать: А.2.1. загальне поняття про предмет            бухгалтерського обліку
Читать: А.2.2. визначення меж, в яких бухгалтерський облік           відображає свій предмет
Читать: А.2.4. класифікація господарських фактів
Читать: Аз. метод бухгалтерського облІку
Читать: А.3.1. загальне поняття           про метод бухгалтерського обліку
Читать: А.3.2. концептуальні передумови побудови            бухгалтерського обліку
Читать: А.3.3. принципи побудови           бухгалтерського обліку
Читать: А.4. методологІя бухгалтерського облІку
Читать: А.4.1. визначення методології           бухгалтерського обліку
Читать: А.4.2. загальна побудова бухгалтерського обліку            згідно з принципом доказовості
Читать: А.5. принцип вартІсного вимІрювання в бухгалтерському облІку (оцІнювання й калькулювання як елеА.5.1. сутність вимірювання           та види вимірників
Читать: А.5.2. оцінювання як прийом            бухгалтерського обліку
Читать: А.6. принцип доказовостІ в бухгалтерському облІку
Читать: А.6.1. первинні докази бухгалтерського обліку —           бухгалтерські документи
Читать: А.6.2. вторинні докази бухгалтерського           обліку: облікові реєстри
Читать: А.6.4. третинні докази бухгалтерського обліку: баланс періоду           та звітні форми
Читать: А.7. загальна побудова бухгалтерського облІку згІдно з теорІЄю двоЇстостІ (подвІйностІ)
Читать:           а.7.1. загальний підхід
Читать: А.7.2. загальна побудова бухгалтерського обліку           як процесу
Читать: А.8. побудова двоЇстого (подвІйного) вІдображення господарських фактІв явищ та процесІв у систе          а.8.1. загальний підхід
Читать: А.8.2. варіанти системної реєстрації господарських фактів на рахунках
Читать: А.8.3. побудова рахунків за принципом двоїстості.           поділ рахунків на активні та пасивнА.8.4. відкриття рахунків           та підготовка рахунків для запису
Читать: А.8.7. методика визначення кореспондуючих рахунків та складання бухгалтерського проведення    А.8.9. методика складання           бухгалтерського проведення
Читать: А.8.10. відображення господарських операцій
Читать:           а.8.11. види бухгалтерських проведень
Читать: А.8.12. зберігання бухгалтерських           документів
Читать: А.9. узагальнення даних Іпоточного облІІку
Читать: А.9.1. загальні питання
Читать: А.9.3. узагальнення даних рахунків           (поточного обліку)
Читать: А.9.4. виправлення помилок у записах
Читать: А.10. облІковий процес в умовах наявностІ аналІтичних та синтетичних рахункІв (аналІтичний та сА.10.1. загальні відомості
Читать: А.10.3. методика аналітичного           та синтетичного обліку
Читать: А.11. управлІння та органІзацІя бухгалтерського облІку
Читать: А.11.1. управління бухгалтерським обліком            в україні
Читать: А.11.2. організація бухгалтерського обліку           на підприємствах
Читать: Б. бухгалтерський фІнансовий облІк
Читать: Б .1. загальна побудова бухгалтерського фІнансового облІку
Читать: Б.1.1. чинники, які визначають побудову           бухгалтерського обліку
Читать: Б.1.2. загальноприйняті у міжнародній практиці принципи побудови бухгалтерського фінансового  Б.1.3. структурна побудова бухгалтерського           фінансового обліку
Читать: Б.2. облІчфк пасивІв (облІк власностІ засновникІв та учасникІв господарського процесу)
Читать: Б.2.1. побудова обліку пасивів
Читать: Б.2.2. побудова обліку власності засновників           (власний капітал)
Читать: Б.2.3. облік статутного капіталу
Читать: Б.2.4. облік змін статутного капіталу
Читать: Б.2.5. облік інших видів власного капіталу
Читать: Б.з. облІк активІв
Читать: Б.3.1. загальна побудова обліку активів
Читать: Б.3.2. облік валюти, їх еквівалентів           та валютних операцій
Читать: Б.3.6. облік засобів праці
Читать:           б.3.7. облік нематеріальних активів
Читать: Б.4. облІк затрат, доходІв та фІнансових резуль­татІв дІяльностІ
Читать: Б.4.5. облік затрат, доходів та фінансових результатів неопераційної — інвестиційної          Б.5. бухгалтерська фІнансова звІтнІсть
Читать: Б.5.1. загальна характеристика           звітності
Читать: Б.5.5. мета, структура, методика та техніка складання звіту про власний капітал           (форБ.5.6. пояснювальна записка (примітки)           до бухгалтерського фінансового звіту
Читать: Б.5.7. методика і техніка виправлення помилок,           зміни в облікових оцінках та обліковійВ. бухгалтерський внутрІшньогосподарський (управлІІнський) облІІк (контролІІнг)
Читать: В.1. основи побудови бухгалтерського внутрІшньогосподарського облІку
Читать: В.1.1. загальна побудова           внутрішньогосподарського обліку
Читать: В.1.3. чинники, які впливають на побудову внутрішньогосподарського обліку,            затрат тВ.1.4. групування чинників процесу           виробництва за технологією
Читать: В.1.5. поглиблена облікова класифікація           технологічного процесу виробництва продукції
Читать: В.1.6. поглиблена класифікація затрат           внутрішньогосподарського обліку
Читать: В.1.8. облік формування, розподілу та перерозподілу           окремих видів комплексних затрат
Читать: В.2. системи та варІанти побудови облІку затрат на виробництво
Читать: В.2.1. підходи до побудови внутрішньогосподарського           обліку затрат на виробництво
Читать: В.2.2. класифікація систем           обліку затрат
Читать: В .3. бухгалтерський внутрІшньогосподарський облІк виробничоЇ дІяльностІ за методом повних затрВ.3.1. сутність та основи побудови
Читать: В.3.2. варіанти простого           нагромадження затрат
Читать: В.3.3. варіант нормативного методу обліку           затрат (стандарт кост)
Читать: В.4. побудова бухгалтерського внутрІшньогосподарського облІку за методом неповних затрат у собІВ.4.1. сутність та основи побудови
Читать: В.4.2. деякі особливості обліку виробничого           процесу методом неповних затрат
Читать: В.4.4. облік виробничої діяльності методом неповних затрат за системою           нормативного В.5. огляд змІшаних варІантІв внутрІшньогосподарського облІку затрат
Читать: В.5.1. на основі об ліку           повних затрат
Читать: В.5.2. на основі обліку неповних затрат
Читать: Додаток