Материал: Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення) - Підручник (Пазуха М.Д.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1. навчальна програма
Читать: РоздІл 3. робочий графІк з дисциплІни
Читать: РоздІл 5. план семІнарських (практичних) занять
Читать: РоздІл 6. технологІчна карта модульно-тематичного плану
Читать: РоздІл 7. самостІйна робота студентІв (питання для самоперевірки)
Читать: РоздІл 8. пакет комплексних контрольних робІт (ккр) з дисциплІни «зовнІшньоекономІчна дІяль­нІсРоздІл 9. тестовІ завдання
Читать: РоздІл 10. блоки структурно-логІчних схем для дистанцІйного навчання та проведення ле­кцІй, семЦІлІ регулювання зед
Читать: ОрганІзацІя управлІння мІжнародною дІяльнІстю (експорт)
Читать: ОрганІзацІйнІ форми експортних операцІй промислових компанІй
Читать: Принципи укладання та здІйснення мгк
Читать: ГлосарІй
Читать: Додаток №1
Читать: Додаток № 2
Читать: Додаток №3
Читать: Список рекомендованоЇ лІтератури