Материал: Ситуаційний менеджмент- Навчальний посібник (Бондар О. В.)


Содержание

Читать: Анотація
Читать: Вступ
Читать: ЗмІстовнІ модулІ
Читать: 3. тематичний план дисциплІни
Читать: 4. методичнІ рекомендацІЇ
Читать: Тема 1. основнІ риси, проблематика та змІст курсу «ситуацІйний менеджмент»
Читать: 1. актуальнІсть курсу «ситуацІйний менедж­мент» в перІод трансформацІЇ ринковоЇ економІки
Читать: І.сутнІсть та класифІкацІя ситуацІй у соцІаль­но — економІчному розвитку
Читать: 2.сутнІсть та види економІчних криз
Читать: 3. керованІ та некерованІ процеси. розвиток процесІв управлІння в процесІ розвитку вироб­ництва
Читать: Тема 3. диверсифІкацІя ситуацІйного менедж­менту: типологІя та вибІр альтернатив. механІз­ми ме1. поняття динамІки та статики менеджменту
Читать: 2.поняття диверсифІкацІЇ та типологІЇ управ­лІння. типи управлІння
Читать: 3.тенденцІЇ циклІчного розвитку органІзацІЇ
Читать: 4.механІзми менеджменту: методи та засоби впливу
Читать: Тема 4. дІагностика в ситуацІйному менеджментІ
Читать: 1. сутнІсть та поняття дІагностики в ситуацІй­ному менеджментІ
Читать: 2. процес та види дІагностики, методика ЇЇ про­ведення
Читать: 3. сутнІсть та прогнозування можливого бан­крутства пІдприЄмства
Читать: Тема 5. державне регулювання кризових ситуацІй
Читать: 1. роль, мІсце І функцІЇ держави в регулюваннІ кризових ситуацІй
Читать: 2. аналІтична основа та види державного регу­лювання кризових ситуацІй
Читать: 3. механІзм державного регулювання кризо­вих явищ
Читать: Тема 6: ястратегІя І тактика в ситуацІйному менеджментІ
Читать: 1. поняття, роль та умови формування страте­гІЇ в ситуацІйному менеджментІ
Читать: 2. ситуацІйна модель формування стратегІЇ джона томпсона
Читать: 3. санацІя І реструктуризацІя як стратегІЇ ситу­ацІйного менеджменту
Читать: Тема 7. технологІя ситуацІйного менеджменту
Читать: 1. поняття технологІЇ управлІння та алгоритму ЇЇ органІзацІЇ в ситуацІйному менеджментІ
Читать: 3.особливостІ прийняття рІшень в умовах ри­зику та невизначеностІ. адаптивнІ плани роботи органТема 8. ІнновацІЇ в ситуацІйному менеджментІ
Читать: 1. сутнІсть, роль та значення нововведень в си­туацІйному менеджментІ
Читать: 2. поняття та характеристика ІнновацІйноЇ позицІЇ пІдприЄмства
Читать: 3. методика оцІнки ІнтновацІйно-господарсь­кого стану пІдприЄмства
Читать: Тема 9. ризики в ситуацІйному менеджментІ
Читать: 1. сутнІсть та пІдходи до ризику як ситуатив­ноЇ характеристики
Читать: 2.класифІкацІя управлІнських ризикІв
Читать: 3. пІдприЄмницький ризик: причини та на­слІдки
Читать: 4. процес управлІння ризиком на пІдпри­ЄмствІ
Читать: Тема 10. комерцІйна таЄмниця та економІчна без­пека пІдприЄмства як умови результативного си­ту1. сутнІсть комерцІйноЇ таЄмницІ та ЇЇ вплив на економІку пІдприЄмства
Читать: 2. механІзм захисту комерцІйноЇ таЄмницІ пІд­приЄмства
Читать: 3. характеристика економІчноЇ безпеки пІдпри­Ємства в ситуацІйному менеджменту: сутнІсть, принц5. завдання для семІнарських занять та самостІйноЇ роботи
Читать: 6. перелІк завдань, що виносяться на аудиторне тестування студентІв
Читать: ПрактичнІ задачІ
Читать: МетодичнІ рекомендацІЇ до виконання прак­тичних задач з курсу «ситуацІйний менеджмент»
Читать: 9. порядок І критерІЇ оцІнювання
Читать: 10. тестовІ завдання з курсу «ситуацІйний менеджмент»
Читать: 12. рекомендована тематика наукових рефератІв з дисциплІни «ситуацІйний менеджмент»
Читать: Алгоритм дІй студента пІд час виконання курсовоЇ роботи
Читать: Тематика курсових робІт
Читать: Коментар до виконання курсових робІт
Читать: УнІфІкована форма оцІнювання курсовоЇ роботи з дисциплІни «ситуацІйний менеджмент»
Читать: Список рекомендованої літератури (основної та додаткової)
Читать: ГлосарІй
Читать: МетодичнІ рекомендацІЇ до написання реферату