Материал: Соціальне страхування - Навчальний посібник (Внукова Н. М.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Склад модулІв курсу «соцІальне страхування», розподІл часу на Їх засвоЄння, термІни контролю
Читать: ЗмІст курсу за темами
Читать: ЗмІстовий модуль І. теоретичнІ основи виник­нення видІв соцІального страхування
Читать: Тема 1. сутнІсть, принципи та роль соцІального страхування
Читать: 1.1. сутність соціального страхування
Читать: 1.2. функції соціального страхування
Читать: 1.5. принципи соціального страхування
Читать: 1.6. система соціальних гарантій населення: соціальні нормативи і джерела фінансування соціальнТема 2. становлення І розвиток соцІального страхування
Читать: 2.1. етапи розвитчку системи соціального страхування
Читать: 2.3. особливості систем соціального страхування у розвинутих країнах
Читать: Тема 3. державне регулювання соцІального страхування
Читать: 3.1. загальні положення про нагляд та контроль у системі соціального страхування
Читать: 3.2. соціальні послуги та їх матеріальне забезпечення
Читать: 3.3. органи нагляду та контролю в системі державного пенсійного забезпечення
Читать: 3.4. органи нагляду та контролю в системі недержавного пенсійного забезпечення
Читать: 3.5. державне регулювання рівня та якості життя населення
Читать: Тема 4. управлІння коштами соцІального страхування
Читать: 4.1. особливості фінансування соціальної сфери
Читать: 4.2. формування джерел надходження у фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездат4.3. джерела надходжень у фонд соціального страхування від нещасних випадків
Читать: 4.5. управління коштами пенсійного фонду україни
Читать: 4.6. доходи і витрати недержавних пенсійних фондів
Читать: 4.7. нетрадиційні джерела фінансування соціальної сфери
Читать: Змістовий модуль іі. види загальнообовязкового державного соціального страхування та недержавнеТема 5. страхування тимчасовоЇ втрати працездатностІ
Читать: 5.1. загальна характеристика фонду соціального страхування тимчасової втрати працездатності
Читать: 5.2. напрямки використання коштів
Читать: 5.3. управління фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Читать: 5.4. ситуаційні задачі
Читать: Висновки
Читать: Рекомендована та використана лІтература
Читать: Додатки
Читать: РоздІлi. загальнІ положення
Читать: РоздІлii. забезпечення прав громадян, якІ перебувають у складних життЄвих обставинах та потребуРоздІл iii. органІзацІя дІяльностІ з надання соцІальних послуг
Читать: РоздІлiv. професІйна дІяльнІсть у сферІ надання соцІальних послуг
Читать: РоздІл v. вІдповІдальнІсть за порушення законодавства про соцІальнІ послуги
Читать: РоздІл vi. мІжнародне спІвробІтництво
Читать: РоздІл vii. прикІнцевІ положення
Читать: ПенсІйний фонд украЇни
Читать: Фонд соцІального страхування з тимчасовоЇ втрати працездатностІ