Материал: Соціальна педагогіка - Навчальний посібник (Петрочко Ж. В.)


Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмова
Читать: РоздІл 1. соцІально-педагогІчна дІяльнІсть на сучасному етапІ розвитку украЇнськоЇ держави
Читать: § 1. предмет та завдання соціальної педагогіки
Читать: § 3. зміст, структура та принципи соціально-педагогічної діяльності
Читать: § 4. функції соціального педагога у практичній діяльності фахівців
Читать: § 5. організаційні моделі соціальної освіти в зарубіжних країнах
Читать: РоздІл 2. теоретичнІ засади соцІальноЇ педагогІки
Читать: § 1. соціалізація особистості надзавдання соціальної педагогіки
Читать: § 2. соціально-педагогічна діяльність як умова соціалізації особистості
Читать: § 3. зміст і структура професійно-етичної культури соціального педагога
Читать: § 4. комунікативні особливості діяльності соціального педагога
Читать: Розділ 3. основнІ передумови соцІально-педагогІчноЇ дІяльностІ в украЇнІ
Читать: § 1. основні напрямки державної молодіжної політики в україні
Читать: § 3. соціокультурне середовище як педагогічний фактор розвитку соціально активної молоді
Читать: § 4. захист прав дитини як соціально-педагогічна проблема
Читать: § 5. соціально-педагогічне забезпечення права дитини на участь у житті суспільства
Читать: РоздІл 4. соцІально-виховнІ Інститути в системІ соцІалІзацІЇ особистостІ
Читать: § 1. основні аспекти діяльності соціального педагога у загальноосвітніх закладах
Читать: § 2. діяльність соціального педагога у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь§ 3. дитячий заклад оздоровлення та відпочинку як соціально-педагогічна система
Читать: § 4. організація соціально-виховної роботи в дитячих оздоровчих закладах
Читать: § 5. волонтерство як чинник соціально-педагогічного впливу на становлення особистості
Читать: § 5. дитячі будинки сімейного типу в системі захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсРоздІл 6. соцІально-педагогІчна робота з дІтьми та молоддю з функцІональними обмеженнями
Читать: § 1. особливості захисту і підтримки дітей і молоді з функціональними обмеженнями
Читать: § 2. виявлення реального стану вирішення проблеми дитячої інвалідності
Читать: § 4.принципи і закономірності соціально-педагогічної реабілітації дітей з обмеженими функціонал§ 5. зміст реабілітації дітей з функціональними обмеженнями
Читать: РоздІл 7. соцІально-педагогІчна робота по подоланню рІзних форм дезадаптацІЇ пІдлІткІв та молод§ 1. важковиховуваність як передумова виникнення відхилень у поведінці підлітків
Читать: § 2. девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації
Читать: § 3. профілачктика негативних явищ у молодіжному середовищі
Читать: § 4. особливості педагогічної профілактики адиктивної поведінки підлітків
Читать: § 5. проблеми соціально-педагогічної роботи з „дітьми вулиці"
Читать: § 6. соціально-педагогічна робота з неповнолітніми та молоддю, які повертаються з місць позбавлРозділ 8. технологІчний аспект соцІально-педагогІчноЇ роботи
Читать: § 1. теоретичні засади технологізації соціально-педагогічної роботи
Читать: § 2. характеристика окремих технологічних напрямків соціально-педагогічної роботи
Читать: § 3. соціальний педагог як організатор соціального патронажу клієнтів
Читать: § 4. надання соціальних послуг клієнтам основне професійне завдання фахівця
Читать: § 5. оцінка ефективності соціальних послуг різним категоріям населення
Читать: РоздІл 9. соцІально-педагогІчна пІдтримка молодІжних ІнІцІатив
Читать: § 3. роль соціального педагога в організації молодіжного дозвілля
Читать: § 4. теоретичні засади формування здорового способу життя
Читать: Література