Материал: Соціологія - Навчальний посібник (Нестуля О. О.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: 1. навчальна програма
Читать: 3. методичнІ рекомендацІЇ до вивчення дисциплІни «соцІологІя»
Читать: 4. плани, завдання та тести до семІнарських занять
Читать: 4.1.
Читать: 4.1.1. методичні рекомендації до вивчення теми
Читать: 4.1.2. опорний конспект
Читать: 4.1.3. план семінарського заняття
Читать: 4.1.4. практичні завдання
Читать: 4.1.5. питання для самостійного вивчення
Читать: 4.1.6. перевір себе (тестові завдання)
Читать: 4.1.7. Інформаційні джерела
Читать: 4.2. становлення І розвиток соцІологІЇ
Читать: 4.3. суспІльство як соцІальна система
Читать: 4.4. методика І технІка соцІологІчних дослІджень
Читать: 4.5. соцІологІя
Читать: 4.7. соцІологІя культури, релІгІЇ, науки та освІти
Читать: 4.8. соцІологІя
Читать: 4.9. соцІологІя працІ та управлІння
Читать: 4.10. соцІологІя полІтики
Читать: 5. ІндивІдуальнІ завдання
Читать: Анкета
Читать: Порядок І критерІЇ оцІнювання знань
Читать: КонтрольнІ завдання за І модулем
Читать: КонтрольнІ завдання за ii модулем
Читать: ПерелІк питань для пІдготовки до пІдсумкового контролю
Читать: ПрактичнІ завдання для пІдсумкового контролю
Читать: Додаток