Материал: Соціально-політичне управління - Навчальний посібник (Шульга М.А.)


Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмови
Читать: Тематичний план навчального посІбника
Читать: Предмет, структура та основнІ поняття науки
Читать: Кібернетика і управління
Читать: СутнІсть та сенс проблеми соцІально-полІтичного управлІння
Читать: ТеоретичнІ засади осмислення проблеми соцІально-полІтичного управлІння
Читать: Проблема соцІально-полІтичного управлІння у контекстІ загальноЇ теорІЇ управлІння
Читать: СкладовІ механІзму соцІально-полІтичного управлІння
Читать: СоцІально-полІтичне управлІння та проблема масово-ІндивІдуальноЇ поведІнки
Читать: ТеорІя колективноЇ поведІнки в контекстІ масово-психологІчноЇ моделІ соцІально-полІтичного упраБІкевІористичне тлумачення проблеми соцІально-полІтичного управлІння
Читать: СоцІобІкевІористичнд модель соцІдльно-полІтичного упрдвлІння
Читать: ВдрІднти соцІобІкевІористичноЇ моделІ соцІдльно-полІтичного упрдвлІння
Читать: ТеорІя соцІальних груп у контекстІ проблеми соцІально-полІтичного управлІння
Читать: ЦІннІсно-свІтогляднІ прІоритети практики соцІально-полІтичного управлІння
Читать: Проблема соцІально-полІтичного управлІння в контекстІ теорІЇ соцІальноЇ дІЇ
Читать: ПсихоаналІтичнІ вимІри проблеми соцІально-полІтичного управлІння
Читать: Проблема соцІально-полІтичного управлІння в сучаснІй фІлософськІй та соцІологІчнІй думцІ
Читать: Рекомендована література
Читать: Теми для дискусІЇ
Читать: Питання для самоконтролю
Читать: ГлосарІй
Читать: Рекомендована навчальна І довІдкова лІтература