Материал: Наука й економіка - Науково-теоретичний журнал (Алексеєнко Л. М.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ФІнансовий механІзм оптимІзацІЇ дебІторськоЇ заборгованостІ пІдприЄмства
Читать: ПІдхІд до оцІнки ІнформацІйного забезпечення дІяльностІ нацІонального банку украЇни
Читать: ЛІквІднІсть банкІвськоЇ системи: проблеми та напрями пІдвищення ефективностІ управлІння
Читать: Проблеми сучасноЇ банкІвськоЇ системи та шляхи удосконалення методІв регулювання дІяльностІ банФІнансова безпека украЇни та можливІ шляхи ЇЇ забезпечення в умовах свІтовоЇ фІнансовоЇ кризи
Читать: Напрями фІнансового оздоровлення украЇнських пІдприЄмств (на прикладІ оп «червоногвардІйський рМІжбюджетнІ трансферти та Їх роль у збалансуваннІ бюджету
Читать: Инновационные приемы повышения эффективности функционирования банковских отделений
Читать: ЕкспансІя Іноземного капІталу та ЇЇ вплив на банкІвську систему украЇни
Читать: СутнІсть фІнансових ресурсІв в умовах кризового стану економІки украЇни
Читать: Врегулювання бюджетного вІдшкодування пдв: витоки проблеми та напрямки удосконалення
Читать: ОбҐрунтування основних етапІв венчурного фІнансування
Читать: УправлІнськІ аспекти облІку накладних витрат
Читать: ОблІк спІльноЇ дІяльностІ в украЇнІ
Читать: СутнІсть, методи І роль облІку затрат виробництва
Читать: КоучІнг як метод розвитку та реалІзацІЇ управлІнського потенцІалу
Читать: УправлІння маркетинговими комунІкацІями банку в умовах фІнансовоЇ нестабІльностІ
Читать: КонцепцІя маркетингового менеджменту в дІяльностІ сІльськогосподарських пІдприЄмств
Читать: Ассесмент-технологІя як засІб стабІлІзацІЇ мобІльностІ персоналу
Читать: ОрганІзацІя взаЄмодІЇ та повноважень при розподІлІ та кооперацІЇ управлІнськоЇ працІ
Читать: ЮридичнІ засоби вирІшення соцІальних конфлІктІв
Читать: Методология оценки инвестиционных проектов венчурных инвестиционных фондов
Читать: ІнвестицІйний фактор у формуваннІ та нарощуваннІ ресурсногопотенцІалу регІону
Читать: БюджетнІ ІнвестицІЇ
Читать: Дисбаланс на Іпотечному та фондовому ринках як передумова економІчноЇ кризи
Читать: Теоретичне обҐрунтування сутностІ людського І майнового капІталу
Читать: СоцІально-економІчнІ фактори ІнновацІйного розвитку виробництва
Читать: ОбҐрунтування вибору ІнвестицІйних проектІв в умовах ризику
Читать: МетодичнІ пІдходи до оцІнки конкурентоспроможностІ пІдприЄмств малого бІзнесу
Читать: СутнІсна характеристика та типологІя економІчноЇ дІагностики пІдприЄмства
Читать: ОблІгацІйнІ позики як джерело ІнновацІйно-ІнвестицІйноЇ дІяльностІ пІдприЄмств
Читать: Задача оптимального вибору стратегІЇ виготовлення продукцІЇ на пІдприЄмствах залежно вІд величиОсновнІ передумови та аналІз розвитку видавничого пІдприЄмництва в украЇнІ
Читать: Визначення впливу ІнформацІйного забезпечення представникІв рІзних сегментІв ринку працІ на фІнДемографІчна ситуацІя як одна з передумов ІнновацІйного
Читать: ЕволюцІя теорІй мІжнародноЇ торгІвлІ
Читать: Система показникІв оцІнки конкурентоспроможностІ хмелепродукцІЇ
Читать: Проблеми формування та виплати орендноЇ плати в агросекторІ
Читать: ЕфективнІсть використання земельних ресурсІв при виробництвІ рІпаку в черкаськІй областІ
Читать: КонцепцІя формування І функцІонування органІзацІйно-економІчного механІзму ІнвестицІйного процеТеоретичнІ засади ІнновацІйного розвитку агропромислового виробництва
Читать: Експортна стратегІя пІдприЄмств апк черкаськоЇ областІ
Читать: Проблеми ІнвестицІйноЇ привабливостІ аграрних пІдприЄмств в сучасних умовах
Читать: Проблеми здІйснення та перспективи реформування розрахункІв аграрних пІдприЄмств з органами соцРуйнІвнІ аспекти конкуренцІЇ та перспективи Їх уникнення в аграрному секторІ
Читать: ДеякІ аспекти використання ІнформацІйних технологІй на заняттях з вищоЇ математики
Читать: ТеоретичнІ аспекти ринку освІтнІх послуг
Читать: ДослІдження о собливостей І розробка моделІ регІонального ринку працІ молодІ