Материал: Конституційне та конституційно-процесуальне право - Навчальний посібник (Теліпко В. Е.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Тема 1.
Читать: § 1. поняття, предмет і метод конституційно-процесуального права
Читать: § 2. конституційно-процесуальні норми
Читать: § 3. конституційно-процесуальні відносини
Читать: § 4. конституційно-процесуальне право як наука і навчальна дисципліна
Читать: § 5. поняття, зміст і стадії конституційного процесу
Читать: § 6. конституційно-процесуальні строки
Читать: Тема 2.
Читать: § 1. державотворчий процес в україні як передумова реалізації механізмів безпосередньої (прямої§ 2. поняття виборчого права. поняття і види виборів
Читать: § 3. еволюція виборчого права. поняття і типи виборчих систем
Читать: § 4. загальні засади проведення виборів
Читать: § 6. територіальна організація виборів
Читать: § 7. утворення виборчих комісій та організація їх роботи
Читать: § 8. складання та уточнення списків виборців. державний реєстр виборців
Читать: § 9. особливості виборчих процедур на виборах президента україни
Читать: § 10. особливості порядку проведення виборів народних депутатів україни
Читать: § 11. процедурні особливості місцевих виборів
Читать: § 12. відповідальність за порушення виборчого законодавства
Читать: § 13. референдне право і референдний процес
Читать: § 14. поняття і види референдумів. предмет референдуму
Читать: § 15. реалізація права вимоги референдуму. порядок його призначення і проведення
Читать: Тема 3.
Читать: § 1. вступ до парламентського права
Читать: § 2. місце парламенту в механізмі державної влади. еволюція парламентаризму в сучасному світі
Читать: § 4. планування роботи та організація діяльності верховної ради україни
Читать: § 5. порядок проведення пленарних засідань верховної ради
Читать: § 6. формування органів верховної ради україни. порядок обрання, призначення та відкликання її § 7. здійснення в україні парламентського контролю. порядок проведення парламентських слухань
Читать: Тема 4. законодавчий процес
Читать: § 1. поняття і основні риси законотворчості
Читать: § 2. поняття, принципи і стадії законодавчого процесу
Читать: § 3. порядок здійснення права законодавчої ініціативи
Читать: § 4. попередній розгляд та експертиза законопроектів
Читать: § 5. розгляд законопроектів у першому читанні
Читать: § 6. розгляд законопроектів у другому читанні
Читать: § 7. розгляд законопроектів у третьому читанні
Читать: § 8. порядок направлення прийнятих законів на підпис главі держави та процедура подолання прези§ 9. порядок підписання та оприлюднення нормативно-правових актів
Читать: Тема 5.
Читать: § 1. поняття і види парламентських процедур
Читать: § 2. процедура внесення змін і доповнень до конституції україни
Читать: § 3. бюджетний процес
Читать: § 4. Інавгурація та імпічмент президента україни
Читать: § 5. заслуховування верховною радою україни щорічних та позачергових послань президента україни§ 6. ратифікація та денонсація верховною радою україни міжнародних договорів
Читать: § 7. участь верховної ради україни у формуванні органів виконавчої влади. конституційно-процесу§ 8. участь верховної ради україни у формуванні органів судової влади
Читать: § 9. процедура надання верховною радою україни згоди на притягнення до кримінальної відповідаль§ 10. процедурні аспекти організації діяльності верховної ради автономної республіки крим
Читать: Тема 6. органІзацІя дІяльностІ народних депутатІв украЇни
Читать: § 3. процедурні особливості реалізації права народного депутата україни на депутатський запит т§ 4. формування депутатських груп, фракцій, парламентської більшості, опозиції
Читать: § 5. помічник-консультант народного депутата україни
Читать: Тема 7.
Читать: § 1. конституційний суд україни — єдиний орган конституційної юрисдикції в україні
Читать: § 2. порядок призначення та дострокового припинення повноважень суддів ксу
Читать: § 3. основні засади конституційного провадження, організація роботи ксу
Читать: § 4. особливості конституційного провадження по окремих категоріях справ
Читать: § 5. процедура прийняття та оприлюднення рішень ксу, забезпечення виконання його рішень і висноТема 8. порядок органІзацІЇ І функцІонування мІсцевого самоврядування в украЇнІ
Читать: § 1. поняття і основні засади місцевого самоврядування
Читать: § 2. порядок організації і проведення сесій місцевих рад, організація роботи їх органів
Читать: § 3. порядок утворення і діяльності виконавчих органів місцевих рад
Читать: § 4. прийняття та оприлюднення рішень місцевих рад і їх виконавчих органів
Читать: § 5. процедура прийняття місцевих бюджетів і внесення
Читать: § 6. особливості організації місцевого самоврядування в місті києві
Читать: § 1. процесуально-правові аспекти інституту громадянства україни
Читать: § 3. конституційно-процесуальні основи реалізації права на мирні зібрання
Читать: § 4. конституційно-процесуальні основи реалізації права громадян на звернення
Читать: Тема 10. конституцІйно-правова вІдповІдальнІсть
Читать: § 2. співвідношення конституційно-правової і політичної відповідальності як засобів відповідаль§ 3. поняття і специфіка конституційно-правової відповідальності
Читать: § 4. форми конституційно-правової відповідальності
Читать: § 5. санкції конституційно-правової відповідальності
Читать: ТермІнологІчний словник
Читать: Список використаноЇ лІтератури
Читать: Додатки