Материал: Захист прав споживачів - Навчальний посібник (Зверева О.В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: 1. правова основа захисту прав споживачІв
Читать: 1.1. виникнення законодавства про захист прав споживачів у світі
Читать: 1.2. загальна характеристика законодавства про захист прав споживачів в україні
Читать: 1.3. поняття споживача
Читать: 2. основнІ права споживачІв товарІв, робІт, послуг
Читать: 2.1. право споживача на належну якість
Читать: 2.2. гарантійні терміни
Читать: 2.3. права споживача в разі придбання ним товару неналежної якості
Читать: 2.4. право споживача на безпеку продукції (товарів, робіт)
Читать: 2.5. право споживача на інформацію про продукцію
Читать: 3. правове регулювання якостІ товарІв, робІт, послуг
Читать: 3.1. поняття якості товарів, робіт, послуг
Читать: 3.2. стандартизація як засіб забезпечення безпеки та якості товарів, робіт, послуг
Читать: 3.3. сертифікація як засіб забезпечення безпеки та якості товарів, робіт, послуг
Читать: 3.4. договір як засіб забезпечення якості товарів, робіт, послуг
Читать: 3.5. поняття якості та її забезпечення за допомогою договору у зарубіжних країнах
Читать: 3.6. міжнародні нормативні акти та системи якості
Читать: 4. механІзм захисту прав споживачІв
Читать: 4.1. судовий захист прав споживачів
Читать: 4.2. розгляд справ про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт (посл4.3. позасудовий захист прав споживачів зверненням в державні органи
Читать: 4.4. загальна характеристика державного захисту прав споживачів у зарубіжних країнах
Читать: 4.5. позасудовий захист прав споживачів шляхом звертання в громадські організації
Читать: 4.6. порядок позасудового захисту прав споживачів
Читать: 5. особливостІ захисту прав споживачІв приздІйсненнІ окремих видІв торговельноЇ дІяльностІ, над5.1. захист прав споживачів у сфері торгівлі на ринку
Читать: 5.2. захист прав споживачів у сфері дрібнороздрібної та комісійної торгівлі
Читать: 5.3. захист прав споживачів при здійсненні продажу за зразками та каталогами
Читать: 5.4. права споживача в разі придбання ним продукції в кредит
Читать: 5.5. захист прав споживачів у сфері побутового обслуговування населення
Читать: 6. особливостІ захисту прав споживачІв при придбаннІ окремих видІв товарІв
Читать: 6.1. особливості захисту прав споживачів при придбанні продовольчих товарів
Читать: 6.2. особливості захисту прав споживачів при придбанні тютюнових виробів
Читать: 6.3. особливості захисту прав споживачів при придбанні непродовольчих товарів
Читать: 6.4. особливості захисту прав споживачів при придбанні лікарських засобів
Читать: 7. вІдповІдальнІсть за порушення законодавства у сферІ захисту прав споживачІв
Читать: 7.2. кримінально-правова відповідальність за порушення прав споживачів
Читать: 7.3. адміністративно-правова відповідальність за порушення прав споживачів
Читать: 7.4. цивільно-правова відповідальність і оперативно-господарські санкції за порушення прав спожПІслямова
Читать: Завдання для практичних занять
Читать: Список лІтератури