Материал: Загальна теорія статистики - Навчальний посібник (Ткач Є. І.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1.   предмет і метод статистики
Читать: 1.1. статистика як наука
Читать: 1.2. предмет статистики
Читать: 1.3. основні поняття в статистиці
Читать: 1.4. метод статистики
Читать: 1.5. значення і основні завдання статистики
Читать: 1.6. сучасна організація статистики в україні
Читать: Розділ 2.   статистичне спостереження
Читать: 2.1. поняття про статистичне спостереження
Читать: 2.2. програмно-методологічні питання статистичного спостереження
Читать: 2.3. важливі організаційні питання статистичного спостереження
Читать: 2.4. основні організаційні форми, види і способи статистичного спостереження
Читать: 2.5. помилки статистичного спостереження і способи контролю зібраних даних
Читать: Розділ 3.   зведення і групування статистичних матеріалів
Читать: 3.1. зміст і завдання статистичного зведення
Читать: 3.2. завдання і значення статистичних групувань
Читать: 3.3. основні правила утворення груп
Читать: 3.4. типологічні групування
Читать: 3.5. структурні групування
Читать: 3.6. аналітичні групування
Читать: 3.7. вторинні групування
Читать: 3.8. складні групування
Читать: 3.9. необхідність створення системи групувань, та основні вимоги до них
Читать: Розділ 4    статистичні таблиці
Читать: 4.1. завдання та значення табличного методу викладу статистичних даних
Читать: 4.2. види статистичних таблиць
Читать: 4.3. розробка присудка таблиці
Читать: 4.4. оформлення статистичних таблиць
Читать: Розділ 5    статистичні графіки
Читать: 5.1. поняття про статистичні графіки і правила їх побудови
Читать: 5.2. графіки порівняння статистичних величин
Читать: 5.3. наочне зображення структури і структурних зрушень
Читать: 5.4. графічне зображення динаміки статистичних показників
Читать: 5.5. контрольно-планові графіки
Читать: 5.6  графіки просторового розміщення і просторового розповсюдження
Читать: Розділ 6    абсолютні і відносні величини
Читать: 6.1. узагальнюючі статистичні показники
Читать: 6.2. абсолютні статистичні величини.
Читать: 6.3. відносні величини
Читать: 6.4. комплексне використання абсолютних і відносних статистичних величин
Читать: Розділ 7    середні величини
Читать: 7.1. суть і значення середніх величин
Читать: 7.2. середня арифметична і її властивості
Читать: 7.3. середня гармонічна
Читать: 7.4. Інші види середніх.
Читать: 7.5. структурні середні
Читать: 7.6. основні правила застосування середніх в статистиці
Читать: Розділ 8.   показники варіації
Читать: 8.1. поняття про показники варіації і способи їх обчислення
Читать: 8.2. спрощені способи розрахунку дисперсії
Читать: 8.3. дисперсія альтернативної ознаки
Читать: Розділ 9.   ряди розподілу
Читать: 9.1. поняття про ряди розподілу, їх види
Читать: 9.2. форми рядів розподілу, та їх характеристика
Читать: 9.3. криві розподілу та способи перевірки гіпотез
Читать: 9.4. графічне зображення рядів розподілу
Читать: 10.4. нелінійні залежності
Читать: Розділ 11. ряди динаміки
Читать: 11.1. поняття про ряди динаміки, їх види та правила побудови
Читать: 11.2   основні характеристики рядів динаміки
Читать: 11.3.  середні показники динаміки
Читать: 11.4   виявлення тенденцій розвитку явищ
Читать: Розділ 12. Індекси
Читать: 12.1. поняття про індекси, їх види
Читать: 12.2. агрегатні індекси як вихідна форма індексів
Читать: 12.3. середньозважені індекси
Читать: 12.4. базисні і ланцюгові індекси з постійними і змінними вагами
Читать: 12.5. Індекси змінного, постійного складу і структурних зрушень
Читать: 12.6. територіальні індекси
Читать: 12.8. розклад абсолютного приросту за факторами
Читать: Розділ 13. вибіркове спостереження
Читать: 13.1. поняття про вибіркове спостереження та його основні завдання
Читать: 13.2.  основні умови наукової організації вибіркового спостереження
Читать: 13.3. методи і способи відбору одиниць у вибіркову сукупність
Читать: 13.4. знаходження середньої і граничної помилок та необхідної чисельності для різних видів вибі13.5. способи поширення даних вибіркового спостереження на генеральну сукупність
Читать: Розділ 14. перевірка статистичних гіпотез
Читать: 14.1. загальні поняття про статистичні гіпотези
Читать: 14.2.  помилки при перевірці статистичних гіпотез. статистичні критерії і критична область
Читать: 14.3. загальна схема перевірки статистичних гіпотез
Читать: 14.4. перевірка статистичних гіпотез відносно середніх величин
Читать: 14.5 перевірка статистичних гіпотез відносно законів розподілу
Читать: 14.6. перевірка статистичних гіпотез про істотність розбіжностей між дисперсіями
Читать: 14.7 перевірка гіпотези про належність спостережень, що виділяються, до досліджуваної генеральнКонтрольні запитання
Читать: Додатки
Читать: Список рекомендованоЇ лІтератури