Материал: Призначення та провадження судових експертиз - Навчальний посібник (Щербаковський М.Г.)


Содержание

Читать: Анотація
Читать: Вступ
Читать: Частина І правовІ, органІзацІйнІ, методичнІ й тактичнІ основи проведення   судових експертиз
Читать: РоздІл 1
Читать: 1.1. судова експертиза як засІб доказування у кримІнальному судочинствІ
Читать: 1.2. принципи судово-експертноЇ дІяльностІ
Читать: 1.3. види судових експертиз
Читать: 1.5. державнІ судово-експертнІ установи украЇни та Їх функцІЇ
Читать: 1.6. постанова про призначення судовоЇ експертизи
Читать: 1.7.  органІзацІя проведення судовоЇ експертизи
Читать: 1.8. висновок судового експерта
Читать: РоздІл 2 науковІ І методичнІ основи проведення судових експертиз
Читать: 2.1. основи теорІЇ ІдентифІкацІЇ та дІагностики
Читать: 2.2. предмет І завдання судовоЇ експертизи
Читать: 2.4. зразки для експертного дослІдження
Читать: 2.5. правила формулювання запитань експерту
Читать: 2.7. стадІЇ судово-експертного дослІдження
Читать: 2.8. методи І методики судовоЇ експертизи
Читать: 2.9.  форми висновкІв експерта
Читать: РоздІл з тактичнІ основи проведення І використання судових експертиз
Читать: 3.1. слІдчо-експертнІ ситуацІЇ та експертнІ технологІЇ
Читать: 3.2. тактика проведення судовоЇ експертизи на досудовому слІдствІ
Читать: 3.3. тактика проведення експертизи у судІ
Читать: 3.4. дослІдження І оцІнка висновку експерта
Читать: 3.5. перевІрка висновку експерта
Читать: 3.6. допит експерта
Читать: 3.7. тактичнІ основи використання судових експертиз при розкриттІ І розслІдуваннІ злочинІв
Читать: 3.8. використання висновку експерта в доказуваннІ у кримІнальних справах
Читать: 4.3. лІнгвІстична експертиза
Читать: 4.4. технІко-кримІналІстична експертиза документІв
Читать: 4.5. балІстична експертиза
Читать: 4.6. трасологІчна експертиза
Читать: 4.7. портретна експертиза
Читать: 4.8. експертиза лакофарбових матерІалІв та покриттІв
Читать: 4.9. експертиза пластмас, полІмерІв, гуми та виробІв з них
Читать: 4.10. експертиза волокон І волокнистих матерІалІв
Читать: 4.11. експертиза нафтопродуктІв І пально-мастильних матерІалІв
Читать: 4.12. експертиза скла та скляних виробІв
Читать: 4.13. експертиза наркотичних засобІв, психотропних речовин І прекурсорІв
Читать: 4.14. експертиза лІкарських засобІв (фармацевтична)
Читать: 4.15. експертиза рІдин, що мІстять спирт
Читать: 4.16. експертиза металІв, сплавІв
Читать: 4.18. експертиза мІнералІв (гемологІчна)
Читать: 4.19.  ботанІчна експертиза
Читать: 4.20.  зоологІчна експертиза
Читать: 4.28.  пожежно-технІчна експертиза
Читать: Рекомендована лІтература