Материал: Захист прав споживачів - Навчальний посібник (Дудла І.О.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Тема 1. основний змІст концепцІЇ консюмериз-му І його роль в системІ ринкових вІдносин
Читать: 1.1 основний зміст концепції захисту прав споживачів
Читать: 1.2 діяльність державних консюмерських організацій
Читать: Тема 2. правові основи захисту прав споживачів
Читать: 2.1. основні етапи розвитку ринків. Історично-традиційні пра­ва виробників, продавців і спожива2.2. права споживачів, що визнані міжнародною організацією пра споживачів
Читать: 2.4. законодавчі та нормативні акти, що регулюють питання захисту прав споживачів в україні
Читать: 3.2. захист прав споживачів у країнах снд 3.2.1. передумови формування перших консюмерських стр3.3. законодавча база і органи, які здійснюють державний за­хист прав споживачів
Читать: Тема 4. права споживача в разІ придбання ним товару неналежноЇ якостІ та майнова вІдповІ­дальнІ4.1 права споживачів у разі придбання ними товарів неналежної якості
Читать: 4.2. права споживачів за сучасних форм торгівлі
Читать: 4.3. права споживачІв на безпеку продукцІЇ (наслІдки робІт)
Читать: Тема 5. права споживачІв на обмІн товарІв належноЇ якостІ, недІйснІсть умов договорІв, що обмеж5.1. права споживачів на належну якість товарів (робіт послуг)
Читать: Тема 6. права споживачІв: на ІнформацІю про товари (роботи, послуги) у сферІ торговельного та І6.1. права споживачів на інформацію про продукцію
Читать: 6.2. права споживачів у сфері торговельного
Читать: Тема 7. вІдповІдальнІсть за порушення законодавства про захист прав споживачІв та судовий захис7.1. відповідальність за порушення законодавства "про права споживачів"
Читать: 7.2. види відповідальності за порушення законодавства україни "про захист прав споживачів&Тема 8 правила торгІвлІ продовольчими товарами
Читать: 8.1. особливості продажу круп, макаронних виробів, борош­на, крохмалю, цукру та кухонної солі
Читать: 8.3. особливості продажу молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жирів, сирів, яє8.4. правила роздрібної торгівлі хлібобулочними виробами
Читать: Тема 9. правила торгІвлІ непродовольчими товарами
Читать: 9.1. правила продажу непродовольчих товарів
Читать: 9.2. правила продажу деяких груп непродовольчих товарів
Читать: 10 тести пІдсумкового контролю знань студентІв (для залІку)
Читать: 12. питання контрольноЇ роботи
Читать: Додатки
Читать: Додаток а
Читать: Закон украЇни про захист прав споживачІв
Читать: РоздІл І. загальнІ положення стаття 1. визначення термінів
Читать: РоздІл ІІ
Читать: РоздІл iii
Читать: РоздІл iv. дІяльнІсть органІв влади у сферІ захисту прав споживачІв стаття 26. повноваження спеРоздІл v. прикІнцевІ положення
Читать: Додаток б
Читать: Додаток в
Читать: Додаток г
Читать: Додаток д
Читать: Додаток е
Читать: Додаток Є
Читать: Додаток ж
Читать: Додаток з
Читать: Література