Материал: Внутрішній економічний механізм підприємства - Навчальний посібник (Круш П.В.)


Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмова
Читать: РоздІл 1
Читать: 1. внутрІшнього економІчного механІзму виробничо-органІзацІйна та економІчна структуризация пІд1.1. пІдприЄмство як система
Читать: 1.2. структура пІдприЄмства
Читать: 1.3. виробнича структура пІдприЄмства
Читать: 1.4. органІзацІйна структура пІдприЄмства
Читать: 2. поняття, структура і форми функцІонування внутрІшнього економІчного механІзму пІдприЄмства
Читать: 2.1. система внутрІшнього економІчного
Читать: 2.2. органІзацІйнІ передумови функцІонування
Читать: 2.3. форми функцІонування внутрІшнього економІчного механІзму
Читать: 2.4. органІзацІя договІрних вІдносин на пІдприЄмствІ
Читать: 3. внутрІшнІ цІни І методи Їх формування
Читать: 3.1. цІна та ЇЇ функцІЇ
Читать: 3.2. класифІкацІя цІн
Читать: 3.3. система внутрІшнІх цІн
Читать: 3.4. методи встановлення внутрІшнІх цІн
Читать: РоздІл 2 планування дІяльностІ пІдроздІлІв пІдприЄмства
Читать: 4. система та порядок планування
Читать: 4.1. сутнІсть планування
Читать: 4.2. принципи планування
Читать: 4.3. система планІв пІдприЄмства
Читать: 4.4. система внутрІшнІх планІв
Читать: 5. нормативна база планування
Читать: 5.1. норми І нормативи, система технІко-економІчних норм І нормативІв
Читать: 5.2. класифІкацІя норм І нормативІв
Читать: 5.3. методи встановлення норм І нормативІв
Читать: 6. розробка виробничоЇ програми та ЇЇ ресурсне обҐрунтування
Читать: 6.1. складання виробничоЇ програми пІдприЄмства
Читать: 6.2. змІст І порядок розроблення виробничоЇ програми пІдроздІлІв
Читать: 6.3. обҐрунтування виробничоЇ програми виробничою потужнІстю
Читать: 7. планування витрат І прибутку
Читать: 7.1. склад витрат пІдроздІлІв та порядок Їх формування
Читать: 7.2. планування собІвартостІ окремих виробІв у пІдроздІлах
Читать: 7.3. прибуток виробничих пІдроздІлІв
Читать: РоздІл iii контроль, оцІнка та стимулювання дІяльностІ
Читать: 8. контроль І оцІнка дІяльностІ
Читать: 8.1. контроль, технІчний контроль
Читать: 8.2. диспетчерський контроль
Читать: 8.3. контроль якостІ продукцІЇ
Читать: 8.4. критерІЇ оцІнки роботи пІдроздІлІв
Читать: 8.5. оцІнка рІвня витрат І собІвартостІ продукцІЇ пІдроздІлІв
Читать: 9. механІзм стимулювання
Читать: 9.1. оплата працІ: сутнІсть, функцІЇ І загальна органІзацІя
Читать: 9.2. форми та система оплати працІ на пІдприЄмствІ
Читать: 9.3. премІювання на пІдприЄмствІ
Читать: 9.4. мотивацІя працІ
Читать: 10. матерІальна вІдповІдальнІсть за результати роботи
Читать: 10.1. внутрІшньовиробнича матерІальна вІдповІдальнІсть
Читать: 10.2. класифІкацІя економІчних збиткІв
Читать: 10.3. особливостІ оцІнювання системи вем пІдприЄмства
Читать: 11. внутрІшня економІчна дІагностика
Читать: 11.1. економІчна дІагностика як процес оцІнки економІчного стану виробничоЇ системи
Читать: 11.2. дІагностика технІко-технологІчноЇ бази виробництва
Читать: 11.3. дІагностика органІзацІйного рІвня виробництва
Читать: 11.4. дІагностика внутрІшнього економІчного механІзму пІдприЄмства
Читать: ЛІтература
Читать: Словник економІчних термІнІв