Материал: Вища математика для економістів - Навчальний посібник ( Барковський В.В.)


АноттацІя

В.В. БАРКОВСЬКИЙ, Н.В. БАРКОВСЬКА

 

ВИЩА МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ

5-тевидання НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Видавництво Центр учбової літератури Київ 2010

 

УДК 51(075.8) ББК 22.1я73 Б 25

Рецензенти:

Геєць Валерій Михайлович — академік Національної академії наук України, док­тор економічних наук;

Валєєв Кім Галямович — професор, доктор фізико-математичних наук.

 

Барковський В.В., Барковська Н.В.

Б25 Вища математика для економістів: 5-те вид. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 448 с.

 

ISBN 978-966-364-991-7

 

Навчальний посібник «Вища математика для економістів» містить теоретичні відо­мості всіх традиційних розділів курсу вищої математики, рекомендованих типовою на­вчальною програмою Міністерства освіти України для економічних спеціальностей, а також основні поняття математичної логіки, комбінаторики, теорії графів, опуклих множин, різни­цевих рівнянь, математики в фінансах та обліку.

Посібник містить достатню кількість задач економічного змісту, та таблиці, що вико­ристовуються для їх розв'язання.

Для студентів економічних спеціальностей. Посібник може бути корисним виклада­чам ліцеїв, коледжів, а також фінансистам, бізнесменам, соціологам, фахівцям менеджменту та обліку.

УДК 51(075.8) ББК 22.1я73

ISBN 978-966-364-991-7       © Барковський В.В., Барковська Н.В, 2010

© Центр учбової літератури, 2010