Материал: Вища математика для економістів - Навчальний посібник ( Барковський В.В.)


Передмова

 

Сучасна математична освіта фахівців економіки потребує не лише знань таких математичних дисциплін як «Вища математика», «Ма­тематичне програмування», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Економетріка», але й навичок розв'язування відповід­них задач з використанням обчислювальної техніки.

Багаторічний досвід викладання цих дисциплін студентам еко­номічних спеціальностей різних форм навчання та спілкування з висококваліфікованими фахівцями дозволяє авторам стверджувати, що внаслідок різноманітних об'єктивних та суб'єктивних причин значна частина студентів потребує починати навчання з удоскона­лення початкового математичного рівня.

Саме тому автори почали «Вищу математику для економістів» з елементів математичної логіки, комбінаторики, алгебраїчних перетво­рень, розв'язування алгебраїчних рівнянь та нерівностей з однією не­відомою, математики фінансів та різницевих рівнянь. Ці розділи містяться у підручниках з математики провідних іноземних універ­ситетів. Вони можуть вивчатися студентами самостійно в позаучбо­вий час.

Посібник містить багато задач та прикладів, в тому числі еконо­мічного змісту, що на думку авторів повинно сприяти підвищенню інтересу студентів до учбових занять з математики та інших дис­циплін, а також сприяти використанню математичних методів бізнес­менами, фінансистами, менеджерами, фахівцями економіки та менед­жменту, соціологами.

Посібник складається з 13 частин, додатку та відповідей до вправ. Кожна частина поділена на декілька розділів, має свою нумерацію означень, теорем, формул, малюнків, вправ та зауважень.

У додатку наведені таблиці для обчислення відсотків накопичен­ня та ренти, значень функцій в* та е-*, систематизації рівнянь прямої па площині та диференціального числення функцій однієї змінної, таблиця інтегралів та зразки двох контрольних робіт.

Структурно-логічну схему зв'язків між частинами курсу можна зобразити таким чином:

х

ІНТЕГРУВАННЯ, Ч. 10

ВИЗНАЧЕНІ ТА

НЕВЛАСНІ ІНТЕГРАЛИ, Ч. 11

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ, Ч. 12

І

РЯДИ, Ч. 13

 

БЛОК МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

 

Автори вдячні вченому секретарю Науково-дослідного економіч­ного інституту Міністерства економіки України Добжанському Е.І., науковим співробітникам цього інституту Крючковій І.В., Євдокі-мовій І.М., Пузанову декану факультету інженерних систем та технологій професору Шарапову О.Д. та завідуючому кафедрою вищої математики Київського національного економічного універси­тету професору Валєєву К.Г. за ґрунтовне обговорення вимог до математичних знань та навичок випускників вищих економічних навчальних закладів.

Автори виражають щиру подяку президенту Національної ака­демії управління Єрохіну С.А., завдяки наполегливості та допомозі якого стало можливим перше видання цього підручника.

Ми врахували одержані від студентів та фахівців декілька заува­жень, рекомендацій та побажань, спрямованих на покращення підруч­ника.