Материал: Регіональна економіка - Підручник (Лишиленко В. І.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: 1. теоретико-методологічні основи розміщення виробництва і продуктивних сил
Читать: 1.1. предмет, мета і завдання курсу
Читать: 1.2. теорії і концепції розміщення виробництва
Читать: 1.3. закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил
Читать: 2. регіон у системі територіального поділу праці
Читать: 2.1. територіальний поділ праці як головна умова спеціалізації економічних районів
Читать: 2.2. спеціалізація економічних районів та методи їх оцінки
Читать: 3. економічне районування і територіальна організація господарства
Читать: 3.1. сутність, закономірності, критерії та принципи економічного районування
Читать: 3.2. територіальна організація продуктивних сил україни
Читать: 3.3. наукові методи аналізу розміщення продуктивних сил і рівнів економічного розвитку регіонів
Читать: 4. природно-ресурсний потенціал україни і його оцінка
Читать: 4.1. сутність природно-ресурсного потенціалу, його структура та економічна оцінка
Читать: 4.2. характеристика природно-ресурсного
Читать: 5. трудоресурсний потенціал україни
Читать: 5.1. чисельність населення та джерела його формування
Читать: 5.2. урбанізація та її наслідки
Читать: 5.3. трудові ресурси і зайнятість населення
Читать: 6. виробничий і науково-технічний потенціал україни
Читать: 6.1. виробничий потенціал
Читать: 6.2. науково-технічний потенціал
Читать: 7. народногосподарський комплекс україни
Читать: 7.1. поняття народногосподарського комплексу та стан розвитку
Читать: 7.2. місце україни за рівнем економічного роз вит ку
Читать: 7.3. поділ народного господарства за формами власності
Читать: 8. паливно-енергетичний комплекс україни
Читать: 8.1. роль паливно-енергетичного комплексу в народному господарстві україни та його склад
Читать: 8.2. розвиток основних галузей паливно-енергетичного комплексу
Читать: 9. гірничо-металургійний комплекс україни
Читать: 9.1. чорна металургія і її роль у розвитку народного господарства
Читать: 9.2. кольорова металургія
Читать: 10. машинобудівний комплекс україни
Читать: 10.1. роль машинобудівного комплексу в народному господарстві та його структура
Читать: 10.2. важке машинобудування
Читать: 10.3. транспортне машинобудування
Читать: 10.4. сільськогосподарське машинобудування
Читать: 10.5. виробництво приладів і побутової техніки
Читать: 11. комплекс галузей хімічної промисловості україни
Читать: 11.1. роль хімічного комплексу та динаміка виробництва продукції хімічної промисловості
Читать: 11.2. розміщення підприємств хімічного комплексу
Читать: 12. будівельний комплекс україни
Читать: 12.1. роль будівельного комплексу в народному господарстві, його структура та динаміка розвитку
Читать: 12.2. промисловість будівельних матеріалів
Читать: 13. лісопромисловий комплекс україни
Читать: 13.1. роль і місце лісопромислового комплексу в народному господарстві країни
Читать: 13.2. структура і територіальна організація лісо про мис ло во го ком плек су
Читать: 13.3. проблеми та перспективи розвитку лісопромислового комплексу україни
Читать: 14. комплекс галузей легкої промисловості україни
Читать: 14.1. легка промисловість і її галузева структура
Читать: 15. агропромисловий комплекс україни
Читать: 15.1. роль агропромислового комплексу і його структура
Читать: 15.2. сільськогосподарське виробництво, розміщення та темпи розвитку
Читать: 15.3. первинна переробка сільськогосподарської сировини
Читать: 16. транспортний комплекс україни
Читать: 16.1. роль транспортного комплексу в народному господарстві україни
Читать: 16.2. характеристика окремих видів транспорту
Читать: 16.3. проблеми та перспективи розвитку транспортного комплексу україни
Читать: 17. соціальна сфера україни
Читать: 17.1. роль соціальної сфери у розвитку продуктивних сил та її склад
Читать: 17.2. характеристика галузей соціальної сфери україни
Читать: 17.3. проблеми і перспективи розвитку соціальної сфери україни
Читать: 18. виробничі комплекси і їх роль у розвитку економіки україни
Читать: 18.1. територіально-виробничі комплекси та їх роль у розвитку продуктивних сил
Читать: 18.2. міжгалузеві комплекси та їх роль у розвитку економіки україни
Читать: 19. економіка регіонів україни та регіональна економічна політика
Читать: 19.1. сутність регіональної економіки
Читать: 19.2. економіка регіонів та особливості регіональ но го роз вит ку
Читать: 19.3. регіональна економічна політика та управління економічним розвитком
Читать: 20.2. основні форми зовнішньоекономічних
Читать: 20.3. географія зовнішньоекономічних
Читать: 21. фактори сталого розвитку продуктивних сил
Читать: 22. економіячні засади природоохоронної
Читать: 22.1. наукові засади раціонального природокористування
Читать: 22.2. потенційно-небезпечні виробництва та вимоги до їх розміщення
Читать: 22.3. екологічний моніторинг і система екологічної інформації
Читать: 22.4. економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища
Читать: 22.5. економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності