Материал: Вища математика в прикладах і задачах - Навчальний посібник (Клепко В. Ю.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Розділ І. лінійна та векторна алгебра
Читать: §1.1. матриці, дії над матрицями 1.1.1. теоретичні відомості
Читать: §1.2. визначники
Читать: §1.3. ранг матриці та способи його обчислення
Читать: § 1.4. обернена матриця
Читать: §1.5. системи лінійних рівнянь
Читать: Розділ ii. аналітична геометрія
Читать: §2.1. прямокутні координати в просторі. основні задачі
Читать: §2.2. пряма лінія на площині
Читать: §2.3. криві лінії другого порядку
Читать: § 2.4. задачі економічного змісту
Читать: § 2.5. площина та пряма в просторі
Читать: § 2.6. нерівності та їх геометричний зміст
Читать: § 2.7. поверхні другого порядку
Читать: Розділ ІІІ. вступ до математичного аналізу
Читать: §3.2. означення функції. область визначення. способи завдання функції. основні елементарні функ§3.3. границя послідовності. властивості збіжних послідовностей. нескінченно малі величини
Читать: §3.4. границя функції. особливості границі. розкриття невизначеностей. перша та друга визначні §3.5. неперервність функції. властивості неперервних функцій. розриви функцій.
Читать: Розділ iv. диференційне числення функції однієї
Читать: §4.2. похідна неявної функції. параметричне завдання функції. диференціювання функції, заданої §4.3. механічний та геометричний зміст похідної. рівняння дотичної та нормалі до кривої
Читать: §4.4. диференціал функції. застосування диференціала для наближених обчислень
Читать: §4.5. привило лопіталя та застосування його до знаходження границь функцій
Читать: §4.6. деякі основні теореми диференційного числення
Читать: §4.7. економічний зміст похідної. еластичність
Читать: §4.8. дослідження функцій та побудова їх графіків
Читать: Розділ v. диференціальне числення функції багатьох змінних
Читать: §5.1. основні поняття
Читать: §5.2. екстремум функції двох змінних
Читать: §5.3. метод найменших квадратів
Читать: §5.4. економічні задачі, що зводяться до використання функцій багатьох змінних
Читать: Розділ vi. Інтегральне числення
Читать: §6.1. первісна функція. невизначений інтеграл. таблиця невизначених інтегралів
Читать: § 6.2. методи інтегрування
Читать: § 6.3. поняття раціонального дробу.
Читать: § 6.4. Інтегрування тригонометричних виразів
Читать: § 6.5. Інтегрування виразів, що містять ірраціональність 6.5.1. Інтеграли вигляду jr(x, xnx5 )d§ 6.6. визначений інтеграл. властивості визначеного інтеграла. формула ньютона-лейбтіца
Читать: § 6.7. методи підстановки та інтегрування частинами у визначеному інтегралі
Читать: §6.8. геометричні застосування визначенних інтегралів
Читать: § 6.9. економічні задачі, що зводяться до обчислення визначених інтегралів
Читать: § 6.10. наближені обчислення визначеного інтеграла
Читать: § 6.11. невласні інтеграли. Інтеграл ейлера-пуассона
Читать: § 6.12. поняття про подвійний інтеграл
Читать: Розділ viІ.
Читать: § 7.1. рівняння з відокремленими змінними
Читать: § 7.2. однорідні диференційні рівняння
Читать: § 7.3. лінійне диференціальне рівняння першого порядку
Читать: § 7.4. лінійні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами
Читать: § 7.5. системи двох лінійних диференційних рівнянь зі сталими коефіцієнтами
Читать: §7.6. економічні задачі, що зводяться до диференційних
Читать: Розділ viii. ряди
Читать: § 8.1. ряди. основні означення рядів. збіжність рядів. ряд геометричної прогресії. властивості § 8.2. ознаки збіжності рядів з додатними членами
Читать: § 8.3. знакозмінні ряди. абсолютна та умовна збіжність
Читать: § 8.4. степеневі ряди. теорема абеля. радіус збіжності. область збіжності степеневого ряду
Читать: § 8.5. розклад функцій в ряди тейлора і маклорена 8.5.1. розклад функцій в ряди тейлора
Читать: §8.6. застосування рядів до наближених обчислень
Читать: Відповіді до задач та прикладів