Материал: Методика викладання української мови у вищій школі - Навчальний посібник (Дороз В. Ф.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: 1. програма курсу «методика викладання украЇнськоЇ мови у вищІй школІ»
Читать: 1.1. пояснювальна записка
Читать: 1.2. розподіл навчального часу за модулями
Читать: 1.3. зміст лекційного курсу
Читать: 1.4. тематика та зміст практичних занять
Читать: Практичні завдання
Читать: Практичне заняття № 2
Читать: Практичне заняття № 4
Читать: Практичне заняття № 6
Читать: 1.5. тематика та зміст лабораторних занять
Читать: 1.6. зміст і форми самостійної роботи самостійна робота магістрантів передбачає:
Читать: 1.7. система контролю та оцінювання
Читать: 1.8. рекомендована література
Читать: 2. органІзацІя педагогІчноЇ практики магІстрантІв
Читать: 2.1. програма проведення педагогічної практики
Читать: 2.2. методичні рекомендації щодо проходження педагогічної практики
Читать: 2.3. форми та методи контролю проходження педагогічної практики
Читать: 2.4. вимоги до звіту магістранта про проходження педагогічної практики
Читать: 2.5. підведення підсумків педагогічної практики
Читать: 2.6. критерії оцінювання знань, умінь і навичок магістрантів-практикантів
Читать: 3. магІстерська робота: написання, оформлення, захист, оцІнювання
Читать: 3.1. магістерська робота як кваліфікаційне дослідження
Читать: 3.2. підготовчий етап до написання магістерської роботи
Читать: 3.3. зміст магістерської роботи
Читать: 3.4. заключний етап у підготовці магістерської роботи
Читать: 3.5. правила технічного оформлення магістерської роботи
Читать: 3.6. відгук і рецензія на наукову роботу
Читать: 3.7. захист магістерської роботи з методики викладання української мови у вищій школі
Читать: 3.8. теми магістерських робіт з методики викладання української мови у вищій школі
Читать: 3.9. категоріальний апарат методичного дослідження
Читать: Додатки
Читать: Додаток а
Читать: Додаток б
Читать: Додаток в
Читать: Додаток д
Читать: Додаток ж
Читать: Додаток з
Читать: Додаток к
Читать: Додаток л