Материал: Досудове слідство: шляхи вдосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: КримІнально-правове забезпечення протидІЇ торгІвлІ людьми в украЇнІ
Читать: Статус слІдчого важлива ланка удосконалення досудового слІдства
Читать: ВирІшення проблем пІдготовки до звІльнення як фладова дотримання прав осІб, якІ вІдбувають покаПроблеми участІ захисника у кримІнальному процесІ
Читать: ПроблемнІ питання реалІзацІЇ кримІнальноЇ вІдповІдальностІ в межах статтІ 382 кримІнального кодРеформування стадІЇ порушення кримшальноЇ справи
Читать: ОкремІ аспекти $иЇмки як слІдчоЇ дІЇ
Читать: ПрофІлактичнІ пІдроздІли в системІ мвс: перспективи вІдновлення Їх дІяльностІ
Читать: Поняття та види корупц1йних злочинІв
Читать: ДеякІ аспекти сучасного реформування досудового слІдства
Читать: Про деякІ питання внесення слІдчими подання до суду про обрання запобІжного заходу у виглядІ взДосудове слІдство: актуальнІ проблеми кримІнально-процесуального законодавства
Читать: Михеєнко м.м. питання доказування в стадіях порушення кримінальної справи, віддання до суду і вЗабезпечення прав неповнолІтнього в кримІнальному процесІ
Читать: ДеякІ питання щодо затримання особи за пІдозрою у вчиненнІ злочину в контекстІ нового проекту кОдержання зразкІв для експертного дослІдження
Читать: Щодо проблем протидІЇ хабарництву в украЇнІ
Читать: Щодо проблем протидІЇ хафрництву в украЇнІ
Читать: ДеякІ аспекти забезпечення права на свободу І особисту недоторканнІсть у кримІнальному судочинсІсторичнІ аспекти виникнення фальшивомонетництва
Читать: Шляхи удосконалення виконання І вІдбування покарання у видІ громадських робІт
Читать: АпеляцІйне оскарження постанови суддІ про обрання запобІжного заходу
Читать: Процесуальний порядок оскарження рІшення про порушення кримІнальноЇ справи до суду
Читать: Про пІдстави класифІкацІЇ питань, що вирІшуються у стадІЇ виконання вироку
Читать: Проблеми забезпечення прав І свобод людини органами досудового слІдства
Читать: Проблеми забезпечення прав І свобод людини органами досудового слІдства
Читать: Значення клопотань в аспектІ захисту прав учасникІв кримІнального судочинства
Читать: АктуальнІсть проблеми кримІнального законодавства щодо корисливих посягань на вІйськове майно
Читать: ПравовІ основи боротьби з тероризмом
Читать: Право на судовий захист працІвникІв овс
Читать: КримІнально-процесуальнІ гарантІЇ права
Читать: Проблеми визначення поняття потерпІлого в кримІнальному правІ та кримІнальному процесІ: порІвняДосконалІсть норм матерІального права як одна з головних умов ефективноЇ дІяльностІ слІдчого
Читать: Представництво у кримІнальному процесІ украЇни
Читать: Забезпечення конституцІйних прав та свобод громадян пІд час провадження невІдкладних слІдчих дІАктуальнІ проблеми кримІнального законодавства. удосконалення досудового слІдства
Читать: Особа потерпІлого як елемент кримІналІстичноЇ характеристики незаконноЇ трансплантацІЇ органІв ВІдновлення порушених прав потерпІлого шляхом застосування Інституту конфІскацІЇ майна
Читать: СлІдчІ дії, що проводяться до порушення кримІнальноЇ справи
Читать: Досудове слІдство: сьогодення І перспективи
Читать: Про можливІсть затримання особи за пІдозрою у вчиненнІ злочину до порушення кримІнальноЇ
Читать: ВІктимІзащйш процеси в украЇнському суспІльствІ
Читать: КласифІкацІя джерел доказІв
Читать: Захисник як учасник кримІнального процесу
Читать: ПроблемнІ аспекти реалІзацІЇ принципу презумпцІЇ невинуватостІ у кримІнальному
Читать: Процесуальний статус слІдчого
Читать: ПроблемнІ аспекти процесуальноЇ незалежностІ та самостІйностІ слІдчого пІд час провадження досуФункцІЇ слІдчого
Читать: КримІнально-правовий захист особистих прав та свобод людини І громадянина
Читать: Примирення сторІн. проблеми та перспективи запровадження у судову практику
Читать: ОсобливостІ використання спецІальних знань кримІнальному процесІ
Читать: Зміст