Материал: Мікроекономіка - Навчальний посібник (Базілінська О.Я.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Тема 1. вступ до мІкроекономІки
Читать: 1. предмет і метод мікроекономіки
Читать: 2. поняття економічної моделі. види економічних моделей
Читать: 3. типи і моделі ринкового господарства
Читать: Тема 2. попит та пропозицІя: аналІз частковоЇ рІвноваги
Читать: 1. попит та обсяг попиту
Читать: 2. пропозиція та обсяг пропозиції
Читать: 3. ринкова рівновага
Читать: 4. динамічна модель ринкової рівноваги
Читать: 5. дефіцит та надлишок на ринку
Читать: Тема 3. еластичнІсть попиту І пропозицІЇ
Читать: 1. еластичність попиту
Читать: 1.1. еластичність попиту за ціною
Читать: 1.2. перехресна еластичність
Читать: 1.3. еластичність попиту за доходом
Читать: 2. еластичність пропозиції
Читать: 3. порівняння короткоі довгострокового коефіцієнту еластичності
Читать: 4. застосування теорії еластичності в податковій політиці держави
Читать: Тема 4. теорІя споживацькоЇ поведІнки
Читать: 1. поняття корисності
Читать: 2. кількісний (кардиналістський) підхід до аналізу корисності і попиту
Читать: 2.1. основні поняття кількісної теорії корисності
Читать: 2.2. бюджетне обмеження
Читать: 3. якісна (ординалістська) теорія корисності
Читать: 3.1. гіпотези якісної теорії корисності
Читать: 3.2. крива байдужості. правила побудови кривих байдужості
Читать: 3.3. гранична норма заміщення. стан рівноваги споживача
Читать: 3.4 ефект впливу зміни ціни на споживацьку поведінку.
Читать: 3.5. види кривих байдужості
Читать: 3.6. вибір на користь відмови від споживання одного з товарів: кутова рівновага
Читать: 3.7. зміна доходу і попиту. криві «доход-споживання»
Читать: 3.8. зміна ціни і попиту. криві <<ціна-споживання». побудова кривої попиту
Читать: Тема 5. теорІя виробництва
Читать: 1. основні поняття теорії виробництва
Читать: 2. розширення виробництва. віддача від масштабу в довгостроковий період
Читать: 3. віддача від масштабу в короткий період
Читать: 4. побудова кривої загального продукту в короткий період. стадії виробництва
Читать: 5. стадії виробництва в довгостроковий період
Читать: Тема 6. вартІсть виробництва
Читать: 1. виробництво і вартість. умова мінімізації вартості
Читать: 2. вартість у короткостроковому періоді
Читать: 3. вартість у довгостроковому періоді
Читать: Тема 7. структура ринку І цІна. ринок досконалоЇ конкуренцІЇ
Читать: 1. моделі ринку та їх ознаки
Читать: 3. характеристика ринку досконалої конкуренції. попит конкурентної фірми
Читать: 4. максимізація прибутку фірми
Читать: 5. рівновага конкурентної фірми у короткостроковому періоді
Читать: 6. пропозиція підприємства в умовах досконалої конкуренції
Читать: 7. рівновага конкурентної фірми у довгостроковому періоді
Читать: Тема 8. цІноутворення в умовах монополІЇ
Читать: 1. характеристика ринку
Читать: 2. чиста монополія. гранична виручка монополіста
Читать: 3. рівновага в короткостроковому та довгостроковому періодах
Читать: 4. крива пропозиції для фірми-монополіста
Читать: 5. цінова дискримінація
Читать: Тема 9. цІноутворення в умовах монополІстичноЇ конкуренцІЇ
Читать: 1. особливості монополістичної конкуренції
Читать: 2. ціноутворення за умов монополістичної конкуренції
Читать: 3. збільшення виручки монополістичного конкурента за рахунок реклами
Читать: Тема 10. цІноутворення в умовах олІгополІЇ
Читать: 1. характеристика ринку олігополії
Читать: 2. модель ламаної кривої попиту
Читать: 3. моделі дуополії
Читать: 4. критерії феллнера
Читать: 5. варіанти поведінки фірми в умовах олігополії
Читать: Тема 11. цІноутворення на ринках факторІв виробництва
Читать: 1. пропозиція факторів виробництва
Читать: 1.1. фактори виробництва
Читать: 1.2. Індивідуальна функція пропозиції праці
Читать: 1.3. Індивідуальна функція пропозиції капіталу
Читать: 1.4. Індивідуальна функція пропозиції землі
Читать: 2. попит на фактори виробництва
Читать: 3. фактори, що визначають попит та еластичність попиту на ресурс
Читать: 4. трансфертна винагорода та економічна рента
Читать: 5. рівновага на ринку факторів виробництва
Читать: 5.1. рівновага на ринку праці, де діє досконала конкуренція
Читать: 5.2. монополія на ринку праці
Читать: 5.3. монопсонія на ринку праці
Читать: 5.4. двостороння монополія
Читать: Тема 12. моделІ загальноЇ економІчноЇ рІвноваги
Читать: 1. загальна економічна рівновага
Читать: 2. взаємодія двох ринків благ
Читать: 3. модель загальної економічної рівноваги вальраса
Читать: Тема 13. суспІльнІ блага
Читать: 1. приватні та суспільні блага
Читать: 2. ефективність і суспільні блага
Читать: 3. особисті уподобання і суспільні блага
Читать: 4. суспільний вибір
Читать: ВІдповІдІ та вказІвки
Читать: Додаток а визначення типу ринковоЇ структури
Читать: Додаток б умовнІ позначення
Читать: Додаток в пІдсумковий тест з курсу «мІкроекономІка»
Читать: Додаток г методичнІ рекомендацІЇ до пІдготовки та виконання курсовоЇ роботи з курсу «мІкроеконоРекомендована лІтература