Материал: Мікроекономіка - Навчальний посібник (Калініченко О.В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: УмовнІ позначення
Читать: Вступ
Читать: 1. змІст дисциплІни
Читать: 2. тематичний план вивчення дисциплІни
Читать: 3. плани семІнарських І практичних занять
Читать: РоздІл 1. предмет І методи мІкроекономІки
Читать: Змістовний модуль i загальнІ основи теорІЇ конкурентного ринку
Читать: РоздІл 2. попит та пропозицІя, Їх взаЄмодІя
Читать: РоздІл 3. теорІя еластичностІ
Читать: Змістовний модуль ii поведІнка споживача у ринковІй економІцІ
Читать: РоздІл 4. кориснІсть економІчного блага
Читать: РоздІл 5. аналІз поведІнки споживача
Читать: Змістовний модуль iii виробництво І витрати
Читать: РоздІл 6. мІкроекономІчна модель пІдприЄмства
Читать: РоздІл 7. витрати виробництва
Читать: Змістовний модуль iv типи ринкових структур
Читать: РоздІл 8. ринок досконалоЇ конкуренцІЇ
Читать: РоздІл 9. монопольний ринок
Читать: РоздІл 10. ринок монополІстичноЇ конкуренцІЇ
Читать: РоздІл 11. олІгополІстичний ринок
Читать: Змістовний модуль v ринки ресурсІв
Читать: РоздІл 12. утворення похІдного попиту
Читать: РоздІл 13. ринок працІ
Читать: РоздІл 14. ринок капІталу
Читать: РоздІл 15. ринок земельних ресурсІв методичні поради до вивчення розділу
Читать: Змістовний модуль vi ефективнІсть ринковоЇ системи
Читать: РоздІл 16. держава в мІкроекономІчнІй теорІЇ
Читать: РоздІл 17. загальна рІвновага та економІчна ефективнІсть
Читать: МетодичнІ рекомендацІЇ щодо пІдготовки рефератІв
Читать: Завдання та методичнІ рекомендацІЇ щодо виконання контрольних робІт
Читать: Завдання та тематика курсових робІт
Читать: Контроль рІвня знань
Читать: Словник основних термІнІв
Читать: Список рекомендованоЇ лІтератури