Материал: Стратегічний менеджмент - Навчальний посібник (Скібіцький О.М.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Тема 1. загальна характеристика стратегІчного управлІння
Читать: Тема 2. стратегІчне планування, реалІзацІя І контроль виконання стратегІЇ
Читать: Тема 3. стратегІя конкуренцІЇ план
Читать: Тема 4. економІчна стратегІя фІрми
Читать: Тема 5. маркетинг в стратегІЇ фІрми план
Читать: Тема 6. стратегІя передбачення криз та запобІгання банкрутству
Читать: Тема 7. стратегІя управлІння комерцІйним пІдприЄмством
Читать: Тема 8. стратегІя використання людського потенцІалу та керування персоналом
Читать: Список лІтератури
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1 тести для контролю знань
Читать: Додаток 2 навчальнІ тести