Материал: Стратегічне управління - Навчальний посібник (Довгань Л.Є.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1 стратегІчне управлІння в дІяльностІ органІзацІЇ
Читать: 1.1. концептуальні підходи до управління організацією
Читать: 1.2. переваги стратегічного підходу до управління
Читать: 1.3. складові системи стратегічного управління
Читать: РоздІл 2 дІагностика зовнІшнього середовища органІзацІЇ
Читать: 2.1. діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу
Читать: 2.2. діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу
Читать: 2.3. методика діагностики галузі
Читать: 2.4. ключові фактори успіху та аналіз привабливості галузі
Читать: 2.5. оцінювання впливу споживачів
Читать: 2.6. оцінювання впливу партнерів та постачальників організації
Читать: РоздІл 3 дІагностика внутрІшнього середовища фІрми
Читать: 3.1. концептуальні основи діагностики
Читать: 3.2. діагностування виробничо-господарської діяльності організації
Читать: 3.3. стратегічний потенціал: сутність, структура, оцінка
Читать: РоздІл 4 стратегІчний аналІз
Читать: 4.1. теоретико-методичні основи стратегічного аналізу
Читать: 4.2. от-аналіз
Читать: 4.3. стратегічний баланс потенціалу підприємства
Читать: РоздІл 5 конкурентоспроможнІсть органІзацІЇ та методи ЇЇ визначення
Читать: 5.1. основні поняття конкурентоспроможності організації
Читать: 5.2. визначення конкурентоспроможності методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції
Читать: 5.3. оцінювання конкурентоспроможності організації на основі визначення конкурентоспроможності 5.4. оцінювання конкурентної позиції організації методом конкурентних переваг
Читать: РоздІл 6 портфельний аналІз у розробцІ стратегІй органІзацІЇ
Читать: 6.1. сутність аналізу портфеля бізнесів та його основні етапи
Читать: 6.2. матриця бостонської консультаційної групи «зростання — частка ринку»
Читать: 6.3. матриця «привабливість — конкурентоспроможність» («mckincey» — «general electric»)
Читать: 6.4. модель портфельного аналізу методом «shell» — dpm
Читать: 6.5. матриця фірми arthur d. little (adl/lc)
Читать: 6.6. матриця ансоффа та тривимірна схема абеля
Читать: 6.7. діловий комплексний аналіз (pims)
Читать: РоздІл 7 стратегІЇ органІзацІЇ
Читать: 7.1. класифікація стратегій організації
Читать: 7.2. стратегічна піраміда (за а. а. томпсоном та дж. стріклендом)
Читать: 7.3. способи розроблення стратегії
Читать: 7.4. базові стратегії розвитку бізнесу
Читать: 7.5. вибір стратегії фірми
Читать: РоздІл 8 конкурентнІ стратегІЇ
Читать: 8.1. види конкурентних стратегій
Читать: 8.2. стратегія лідерства за витратами
Читать: 8.3. стратегія широкої диференціації
Читать: 8.4. стратегія оптимальних витрат
Читать: 8.5. стратегія ринкової ніші, або сфокусована стратегія
Читать: 8.6. стратегія упередження
Читать: 8.7. позиції фірми в конкурентному середовищі (за о. с. віханським [6])
Читать: РоздІл 9 маркетинговІ та ІнновацІйнІ аспекти забезпечення конкурентоспроможностІ органІзацІЇ
Читать: 9.1. маркетингові стратегії інноваційних товарів: сутність і типи
Читать: 9.2. дослідження ринку інноваційних товарів
Читать: 9.3. методичні засади формування маркетингових стратегій інноваційних товарів
Читать: 9.4. Інноваційні стратегії
Читать: 9.5. методичні підходи до розроблення інноваційної стратегії підприємства
Читать: РоздІл 10 бенчмаркІнг як Інструмент вибору стратегІчних альтернатив
Читать: 10.1. бенчмаркінг: сутність, еволюція, принципи, різновиди
Читать: 10.2. розроблення стратегії організації з використанням бенчмаркінгового підходу
Читать: 10.3. впровадження бенчмаркінгу
Читать: РоздІл 11 реалІзацІя стратегІЇ та управлІння змІнами в органІзацІЇ
Читать: 11.1. роль та значення стадії реалізації в процесі стратегічного управління
Читать: 11.2. стратегічне планування
Читать: 11.3. корпоративна культура та її роль у реалізації стратегії
Читать: 11.4. стратегічне лідерство та подолання опору змінам
Читать: 11.5. стратегічний контроль
Читать: ЛІтература до роздІлу