Материал: Теорія держави і права - Навчальний посібник (Тимченко С.М.)


Содержание

Читать: АннотацІя
Читать: Передмова
Читать: Модуль 1 теорІя держави
Читать: Тема 1. поняття, система І функцІЇ юридичноЇ науки
Читать: Тема 2. походження держави
Читать: Тема 3. державна влада І держава
Читать: Тема 4. держава в полІтичнІй системІ суспІльстІва
Читать: Тема 5. форма держави
Читать: Тема 6. механІзм І апарат держави
Читать: Модуль 2 демократІя. держава. право
Читать: Тема 7. загальне вчення про демократІю
Читать: Тема 8. правова та соцІальна держава
Читать: Тема 9. права людини, нацІЇ, народу та людства як загальносоцІальнІ явища
Читать: Модуль 3 право як система
Читать: Тема 10. загальне вчення про право
Читать: Тема 11. правова система. система права. система законодавства. систематизацІя нормативно-правоТема 12. норми права
Читать: Тема 13. правотворчІсть. джерела (форми) права
Читать: Тема 14. правовий акт. нормативно-правовий акт. мІжнародний договІр
Читать: Модуль 4 дІя права у суспІльствІ
Читать: Тема 15. правовІ вІдносини
Читать: Тема 16. реалІзацІя І застосування права
Читать: Тема 17. тлумачення права
Читать: Тема 18. правомІрна І неправомІрна поведІнка
Читать: Тема 19. державно-правовий примус. юридична вІдповІдальнІсть
Читать: Тема 20. правова свІдомІсть. правова культура
Читать: Тема 21. правове регулювання І його механІзм
Читать: Тема 22. законнІсть І правопорядок
Читать: Рекомендована лІтература