Материал: Основи менеджменту: практикум - Навчальний посібник (Баєва О.В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1. сутнІсть І роль управлІння й менеджменту
Читать: РоздІл 3. планування як загальна функцІя менеджменту мета заняття. сформувати вміння та навичкиРоздІл 4. органІзацІйна дІІяльнІсть як загальна функцІя менеджменту
Читать: РоздІл 5. мотивацІя як загальна функцІя менеджменту мета заняття. набутти практичних навичок з РоздІл 6. контроль як загальна функцІя мене­джменту
Читать: РоздІл 7. регулювання як загальна функцІя ме­неджменту
Читать: РоздІл 8. методи менеджменту
Читать: РоздІл 9. управлІнськІ рІшення
Читать: РоздІл 10. ІнформацІя І комунІкацІЇ в менеджментІ
Читать: РоздІл 11. керІвництво та лІдерство
Читать: РоздІл 13. органІзацІйнІ змІни
Читать: РоздІл 14. ефективнІсть менеджменту
Читать: РоздІл 15. соцІальна та юридична вІдповІдальнІсть у менеджментІ. етика бІзнесу
Читать: РоздІл 16. методичнІ рекомендацІЇ до прове­дення практичних занять з навчальноЇ дисци­плІни „осСписок використаної та рекомендованої літератури