Материал: Правова регламентація торговельної діяльності - Навчаьний посібник (Звєрєва О.В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: 1. дореформене правове регулювання торгівлі в україні
Читать: 1.1. державна торгівля
Читать: 1.2. кооперативна і колгоспна торгівля
Читать: 2. змІни в правовому регулюваннІ торгІвлІ пІд час реформування економІки
Читать: 2.1. види торговельних підприємств
Читать: 2.2. дрібнороздрібна торговельна мережа
Читать: 2.3. управління підприємствами торгівлі
Читать: 2.4. державне управління торгівлею
Читать: 3. асоцІйована торгІвля
Читать: 3.1. асоційована торгівля в україні
Читать: 3.2. асоційована торгівля за кордоном
Читать: 4. приватизацІя у сферІ роздрІбноЇ торгІвлІ
Читать: 4.1. особливості приватизації у сфері роздрібної торгівлі
Читать: 4.2. перетворення роздрібних торговельних підприємств в акціонерні товариства
Читать: 4.3. локальні нормативні акти торговельного підприємства
Читать: 4.4. управління акціонерними торговельними підприємствами та розподіл прибутку
Читать: 5. спецІальна правоздатнІсть торговельного пІдприЄмства
Читать: 5.1. право на здійснення торговельної діяльності
Читать: 5.2. ліцензування і патентування торговельної діяльності
Читать: 5.3. Інші обмеження у здійсненні торговельної діяльності
Читать: 6. особливостІ захисту прав споживачІв у роздрІбнІй торговельнІй дІяльностІ
Читать: 6.1. захист прав споживачів в україні
Читать: 6.2. право споживача на безпеку товарів
Читать: 6.3. захист прав споживачів за кордоном
Читать: 8. особливостІ здІйснення господарськоЇ дІяльностІ у сферІ оптовоЇ торгІвлІ
Читать: 8.1. спеціальні вимоги до здійснення діяльності у сфері оптової торгівлі
Читать: 8.3. питання захисту прав споживачів при здійсненні оптової торгівлі
Читать: 9. правове регулювання окремих видІв оптовоЇ торгІвлІ
Читать: 9.1. оптова торгівля через товарні біржі
Читать: 9.2. аукціон як організаційно-правова форма оптової торгівлі
Читать: 9.3. ярмарки як організаційно-правова форма оптової торгівлі
Читать: ВикористанІ джерела
Читать: Зміст