Материал: Регіонально-адміністративний менеджмент - Навчальний посібник (В.Г.Воронкова)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Тема 1 предмет, завдання, цІлІ та функцІЇ дисциплІни «регІонально-адмІнІстративний менеджмент»
Читать: 1.1. сутність регіонально-адміністративного менеджменту
Читать: 1.2. цілі та функції регіонально-адміністративного менеджменту
Читать: 1.3. регіональна політика держави та її основні компоненти
Читать: 1.4. мета, завдання та цілі державної регіональної політики
Читать: 1.5. синергетична парадигма дослідження регіонально-адміністративного менеджменту в умовах глобТема 2 економІчнІ засади регІонально-адмІнІстративного менеджменту
Читать: 2.1. роль регіону і національного господарства у національній економіці україни
Читать: 2.2. економічна самостійність регіону та основні функції органів регіонального управління
Читать: 2.4. державна регіональна політика україни як мета і завдання регіонально-адміністративного менТема 3 соцІальнІ та соцІокультурнІ засади регІонально-адмІнІстративного менеджменту
Читать: 3.1. регіон як соціальний інститут та територіальна спільнота
Читать: 3.2. регіональна ідентифікація та соціалізація: сутність та якості
Читать: 3.3. формування стратегічного плану розвитку регіону
Читать: Тема 4 правовІ засади регІонально-адмІнІстративного менеджменту в украЇнІ
Читать: 4.1. Інституційна та правова база регіонально-адміністративного менеджменту
Читать: 4.2. аналіз існуючої системи територіального устрою україни та проблеми її реформування
Читать: 4.3. правові засади визначення регіону як складової політико-територіальної організації україни
Читать: 4.4. правова характеристика основних напрямів діяльності та функцій регіональних органів влади
Читать: Тема 5 державне регулювання регІонального розвитку
Читать: 5.1. поняття державного регулювання регіонального розвитку
Читать: 5.3. державне регулювання трансформаційних процесів в україні
Читать: 5.4. сутність соціально-економічного розвитку
Читать: 5.5. засоби прогнозування соціально-економічного розвитку
Читать: Тема 6 адмІнІстративно-територІальне управлІння в контекстІ децентралІзацІЇ
Читать: 6.1. децентралізація як процес розширення і зміцнення прав та повноважень адміністративно-терит6.2. децентралізація як фактор налагодження територіальної організації влади
Читать: 6.3. оптимізація відносин між органами влади різних рівнів як засіб адміністративно-територіаль6.4. реалізація функцій органів влади різних рівнів у процесі децентралізації
Читать: Тема 7 управлІння мІськими агломерацІями в контекстІ ІнновацІйного регІонального розвитку
Читать: 7.2. організаційно-економічні засади управління сучасним містом
Читать: 7.3. державні перспективи програми розвитку міст. системи підпрограм
Читать: 7.4. районне планування: мета та завдання
Читать: Тема 8 регІональнІ концепцІЇ сталого розвитку
Читать: 8.1. міждисциплінарне вивчення проблеми сталого розвитку: еволюція поглядів
Читать: 8.2. концепції сталого регіонального розвитку
Читать: 8.3. пріоритетні напрями концепцій сталого економічного розвитку
Читать: 8.4. механізми забезпечення сталого розвитку регіонів
Читать: Тема 9 управлІння фІнансовими ресурсами регІонІв
Читать: 9.1. місцеві бюджети їх структура та взаємовідносини.
Читать: 9.2. порядок і методики розроблення місцевих бюджетів
Читать: 9.3. позабюджетні кошти, порядок їх формування та напрямки користання
Читать: 9.4. особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи регіону
Читать: Тема 10 управлІння природними ресурсами та охороною довкІлля
Читать: 10.1. проблеми природокористування
Читать: 10. 2. основні принципи охорони навколишнього природного середовища
Читать: 10.3. управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
Читать: 10.4. ресурсозабезпечення та раціональне природокористування на сучасному етапі розвитку економТема 11 антикризовий регІонально-адмІнІстративний менеджмент
Читать: 11.1. поняття кризи та характеристика основних концепцій кризи
Читать: 11.2. класифікація криз та їхня характеристика
Читать: 11.3. концептуальне пояснення ситуаційної теорії управління в кризовій ситуації та шляхів її ви11.4. проблеми регіонального розвитку та їх характеристики
Читать: 11.5. принципи і методи антикризового регіонального управління
Читать: 12.3. основні напрями розвитку механізму державного регулювання інвестицій в людський капітал нТема 13 мІжнародне законодавство про мІсцеве самоврядування
Читать: 13.1. Європейська декларація прав міст (18 березня 1992 р.)
Читать: 13.2. стамбульська декларація прав поселень (3-14 червня 1996 р.)
Читать: 13.3. хартія конгресу місцевих і регіональних влад Європи (14 січня 1994 р.)
Читать: 13.4. Європейська хартія місцевого самоврядування
Читать: 13.5. аналіз основних положень Європейської хартії місцевого самоврядування та їх значення для 13.7. правові основи і система місцевого самоврядування
Читать: Тема 14 програма державноЇ пІдтримки розвитку мІсцевого самоврядування в украЇнІ
Читать: 14.1. обґрунтування необхідності прийняття державної стратегії
Читать: 14.2. стратегія управління місцевим і регіональним розвитком
Читать: 14.3. етапи реалізації державної стратегії підтримки розвитку місцевого самоврядування та її но14.4. механізм нормативно-правового забезпечення
Читать: Тема 15 формування новоЇ парадигми регІонально-адмІнІстративного розвитку в украЇнІ
Читать: 15.1. Ідентичність та ідентифікація: понятійно-категоріальний апарат
Читать: 15.2. фактори етнічної, національної та регіональної ідентифікації в сучасній україні
Читать: 15.3. трансформація свідомості та регіональної культури українського суспільства в контексті ко15.4. структурно-функціональні елементи консолідації українського суспільства
Читать: ЛІтература
Читать: ПрактичнІ вправи з розробки стратегІЇ соцІально-економІчного розвитку