Материал: Репетитор (як навчитися грамотно писати) - Навчальний посібник (Ковтюх С.Л.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: ВступнІ зауваження
Читать: ЛІтература
Читать: Загальна частина
Читать: § 1. фонетика. фонетична транскрипція. правила складоподілу
Читать: § 2. орфоепія
Читать: § 3. графіка. алфавіт
Читать: § 4. орфографія. принципи української орфографії
Читать: § 5. чергування та правопис голосних
Читать: § 6. правопис ненаголошених голосних [е] та [и]
Читать: § 7. правопис ненаголошеного [о]
Читать: § 8. розрізнення [и] та [і]
Читать: § 9. розрізнення [а] та [о]
Читать: § 10. прикметникові суфікси -ов-, -ев(-єв-)
Читать: § 11. чергування приголосних
Читать: § 12. правопис приголосних
Читать: § 13. уподібнення приголосних
Читать: § 14. зміни приголосних при словотворенні
Читать: § 15. спрощення в групах приголосних
Читать: § 17. уживання апострофа
Читать: § 18. подвоєння букв на позначення подовжених приголосних звуків
Читать: § 19. уживання великої букви
Читать: § 20. загальні правила написання складних слів. правопис складних іменників, прикметників та не§ 21. написання складноскорочених слів і графічних скорочень
Читать: § 22. правила переносу
Читать: § 23. правопис слів іншомовного походження. українська латиниця
Читать: § 25. правила милозвучності української мови
Читать: § 26. морфологія. особливості відмінювання іменників
Читать: § 27. чоловічі та жіночі імена по батькові
Читать: § 31. написання числівників і відчислівникових слів
Читать: § 32. особливості відмінювання та правопису займенників
Читать: § 33. правопис дієслів
Читать: § 34. дієприкметник і форми на -но, -то
Читать: § 35. дієприслівник як незмінювана форма дієслова
Читать: § 36. правопис прислівників
Читать: § 37. правопис та особливості вживання прийменників
Читать: § 38. правопис сполучників
Читать: § 39. написання часток
Читать: § 40. правопис часток не та ні
Читать: § 41. написання вигуків та звуконаслідувальних слів
Читать: § 42. пунктуація. розділові знаки в кінці речення
Читать: § 43. узгодження підмета з присудком
Читать: § 44. тире між підметом і присудком
Читать: § 45. тире на місці пропущеного члена речення та між різними членами речення
Читать: § 46. розділові знаки при однорідних членах речення
Читать: § 47. розділові знаки при відокремлених членах речення
Читать: § 48. розділові знаки при уточнювальних членах речення
Читать: § 50. розділові знаки при конструкціях з як, мов, наче
Читать: § 51. складне речення. розділові знаки в складносурядному реченні
Читать: § 52. розділові знаки в складнопідрядному реченні
Читать: § 53. розділові знаки в безсполучниковому складному реченні
Читать: § 54. складні синтаксичні конструкції. період
Читать: § 55. розділові знаки при прямій мові та діалозі
Читать: § 56. заміна прямої мови непрямою
Читать: § 57. розділові знаки при цитатах та виразах і словах, узятих із чужого словника чи вжитих в ір§ 58. орфографічно-пунктуаційний аналіз речення (тексту)
Читать: Підсумкові завдання на повторення
Читать: Словник написання прикметникІв разом, окремо, через дефІс
Читать: Тексти диктантІв