Материал: Ринок праці - Навчальний посібник (Волкова О.В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: І передмова
Читать: Модуль 1 теоретичнІ засади функцІонування ринку працІ
Читать: Тема 1 теоретичнІ засади функцІонування ринку працІ
Читать: 1.1. сутність ринку, підходи до його визначення
Читать: 1.2. визначення ринку праці
Читать: 1.4. структура ринку праці, його елементи
Читать: 1.5. класифікація та сегментація ринку праці
Читать: 1.6. ринок праці як складова ринкової системи
Читать: 1.7. функції ринку праці та необхідність його регулювання
Читать: Тема 2 механІзм саморегулювання ринку працІ
Читать: 2.1. теоретичні основи саморегулювання ринку праці
Читать: 2.2. регулююча роль попиту та пропозиції на конкурентному ринку праці
Читать: 2.3. закони хікса-маршала. перехресна еластичність попиту на працю
Читать: 2.4. класичні моделі ринку праці та особливості їх саморегулювання
Читать: 2.5. зарубіжні моделі ринків праці
Читать: Інфраструктура ринку працІ
Читать: 3.1. необхідність, сутність та значення розвитку інфраструктури ринку праці
Читать: 3.2. організації та установи, що забезпечують функціонування ринку праці
Читать: 3.3. нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці україни
Читать: ВнутрІшньофІрмовий ринок працІ
Читать: 4.1. внутрішньофірмовий ринок праці (вфрп): поняття та його елементи
Читать: 4.2. формування вфрп
Читать: 4.3. особливості функціонування внутрішньофірмового ринку праці
Читать: 4.4. розвиток трудового капІталу пІдприЄмства як стратегІчна орІЄнтацІя вфрп
Читать: 4.5. пристосування вфрп до змін на підприємстві
Читать: Модуль 2 механІзм функцІонування ринку працІ в системІ забезпечення зайнятостІ населення
Читать: ІндивІдуальне пропонування на ринку працІ
Читать: 5.1. сутність та структура індивідуального пропонування на ринку праці
Читать: 5.2. теорія індивідуального вибору на ринку праці. рівновага продавця на ринку праці
Читать: 5.3. ефект доходу та заміщення в класичній теорії пропонування часу. крива індивідуального проп5.4. пропонування якості та інтенсивності праці
Читать: 5.5. освіта як важлива характеристика індивідуального пропонування праці
Читать: 5.6. практичні аспекти організації індивідуального пропонування праці
Читать: Сукупна пропозицІя на ринку працІ
Читать: 6.1. людські ресурси як джерело сукупної пропозиції праці
Читать: 6.2. сутність сукупної пропозиції праці. крива сукупної пропозиції праці
Читать: 6.3. фактори, що впливають на пропозицію праці. закон пропозиції праці
Читать: 6.4. регулювання обсягу сукупної пропозиції праці
Читать: ІндивІдуальний та сукупний попит на робочу силу
Читать: 7.1 сутність індивідуального попиту на працю. крива індивідуального попиту на працю та визначен7.2. короткостроковий та довгостроковий індивідуальний попит на працю
Читать: 7.3. сукупний попит на ринку праці. еластичність попиту
Читать: 7.4. фактори впливу на попит на ринку праці. ефекти масштабу та заміщення
Читать: Забезпечення зайнятостІ населення
Читать: 8.1. поняття зайнятості населення, основні концепції зайнятості
Читать: 8.2. види І форми зайнятостІ
Читать: 8.3. характеристика зайнятості в україні
Читать: 8.4. світові тенденції зайнятості
Читать: 8.5. механізм регулювання зайнятості населення
Читать: 8.6. цілі та напрями реалізації політики зайнятості населення в україні
Читать: Модуль з проблеми формування ринку працІ в сучасних умовах розвитку економІки украЇни
Читать: БезробІття, його форми І причини
Читать: 9.1. сутність безробіття. підходи до визначення його рівня
Читать: 9.2. вплив безробІття на стан нацІональноЇ економІки. закон оукена
Читать: 9.3. види та форми безробІття
Читать: 9.5. сучасні пріоритети соціального захисту в україні
Читать: Гнучкий ринок працІ
Читать: 10.1. поняття жорсткості та гнучкості ринку праці
Читать: 10.2. гнучкість витрат на робочу силу
Читать: 10.3. гнучкість форм зайнятості та використання робочого часу
Читать: 10.4. географічна та професійна мобільність робочої сили як елемент гнучкості ринку праці
Читать: АналІз І прогнозування стану ринку працІ
Читать: 11.1. теоретичні основи аналізу ринку праці україни
Читать: 11.2. інформацІйне забезпечення аналІзу ринку працІ украЇни
Читать: 11.3. структура та показники аналізу ринку праці україни
Читать: 11.4. основні методологічні визначення та поняття, що використовуються при аналізі ринку праці
Читать: 11.5. основні методи збору неофіційної інформації для дослідження ринку праці
Читать: 11.6. прогнозування стану ринку праці україни
Читать: ОсобливостІ та етапи формування ринку працІ в украЇнІ
Читать: 12.1. формування ринку праці в дореволюційній росії
Читать: 12.2. особливості та етапи формування ринку праці україни за часів радянської влади
Читать: 12.3. особливості та етапи формування ринку праці україни в умовах незалежності
Читать: 12.4. сучасний стан ринку праці в україні
Читать: 12.5. регіональні особливості формування ринку праці україни
Читать: 12.6. вплив глобалізації на ринок праці україни
Читать: Плани семІнарських (практичних) занять для студентІв денноЇ форми навчання
Читать: І питання до залІку
Читать: БІблІографІя
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1
Читать: Додаток 2
Читать: Додаток 3
Читать: Додаток 4
Читать: Додаток 5
Читать: Додаток 6
Читать: Додаток 7
Читать: Додаток 8
Читать: Додаток 1 до основних напрямів
Читать: Додаток 2 до основних напрямів
Читать: Додаток 3 до основних напрямів
Читать: Додаток 4 до основних напрямів
Читать: Додаток 5 до основних напрямів
Читать: Додаток 6 до основних напрямів
Читать: Додаток 7 до основних напрямів
Читать: Додаток 8 до основних напрямів
Читать: Додаток 9
Читать: Додаток 10
Читать: Додаток 1 до угоди на 2006—2009роки
Читать: Додаток 2 до угоди на 2006—2009 роки
Читать: Додаток 3 до угоди на 2006—2009 роки
Читать: Додаток 4 до угоди на 2006—2009роки
Читать: Додаток 5 до угоди на 2006—2009роки
Читать: Додаток 6 до угоди на 2006—2009роки
Читать: Додаток 7 до угоди на 2006—2009 роки
Читать: Додаток 8 до угоди на 2006—2009роки
Читать: Додаток 9 до угоди на 2006—2009роки