Материал: Риторика - Навчальний посібник (Онуфрієнко Г.С.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1.    риторичний канон
Читать: 1.1. риторика в сучасному вимірі: предметна сфера, зміст, роль у соціумі, практичне значення
Читать: 1.1.1.роль спілкування в житті людини і соціумі в цілому
Читать: 1.1.2. статус і своєрідність сучасної риторики
Читать: 1.1.3. зміст риторики, сутність і компоненти поняття риторична формула, система законів риторик1.1.4. вимоги мовленнєвого закону до оратора
Читать: 1.2. Історичні витоки риторики. риторика античності
Читать: 1.2.1. суспільно-політичні умови виникнення красномовства.  практичне   красномовство в давній 1.2.2. риторика та софістика
Читать: 1.2.3. зміст методу "сократівська іронія", особливості    ораторського таланту демокр1.2.4. сутність риторичної теорії арістотеля
Читать: 1.2.5. досягнення давньоримської ораторської школи. риторичні твори марка тулія цицерона та мар1.3.2. досягнення української школи красномовства
Читать: 1.3.6. значення Інституту живого слова в історії розвитку риторики в росії і роль народного золРозділ 2. ораторІя
Читать: 2.1. специфіка публічного мовлення
Читать: 2.1.1. цілі та завдання публічного мовлення
Читать: 2.1.2. квалітативні ознаки та квантитативні параметри публічного мовлення
Читать: 2.1.3. види та жанри публічного мовлення
Читать: 2.1.4. сучасний етикет публічного мовлення
Читать: 2.2 структура діяльності ритора
Читать: 2.2.1. етапи творчої діяльності ритора та зміст поняття концепція публічного виступу
Читать: 2.2.2. сутність тези, аргументу, способу доведення та вимоги до них
Читать: 2.2.3. види аргументів, система риторичних методів аргументування та сфери їх застосування
Читать: 2.2.4. засоби мовної виразності та складники багатомірного поняття техніка мовлення
Читать: 2.2.5. показники культури мовлення оратора та критерії оцінювання публічної промови
Читать: 2.3. публічне мовлення як спілкування з колективом співрозмовників
Читать: 2.3.1. роль комунікативного контакту між мовцем і слухацькою аудиторією та прийоми активізації 2.3.2. сутність діалогічності монологу та способи ведення діалогу і полілогу
Читать: 2.3.3. правила спілкування для мовця і слухача
Читать: 2.3.4. функції запитань, їх різновиди, способи введення та типи відповідей на них
Читать: 2.3.5. складники поняття коефіцієнт корисної дії публічної промови, причини вербальної агресії Розділ 3. прикладна риторика
Читать: 3.1. усне спілкування в освітянській, управлінській та професійній діяльності
Читать: 3.1.1. сутність, структура, різновиди і жанри усного академічного та ділового спілкування і їх 3.1.2. принципи та правила ефективного академічного й ділового спілкування
Читать: 3.1.3. етичні аспекти і мовні засоби ділового спілкування
Читать: 3.1.4. модель та характерні особливості сучасної ділової телефонної розмови в професійній діяль3.2 судова риторика
Читать: 3.2.1. особливості судового красномовства
Читать: 3.2.2. різновиди судового красномовства в їх риторичній специфіці
Читать: 3.2.4. засади, функції, специфічні риси та стильовий статус судових промов
Читать: 3.2.5. особливості підготовки судової промови та ознаки комунікативної культури судового ораторРозділ   основи еристики
Читать: 4.1. причини та функції конфліктних ситуацій і способи врегулювання конфліктів
Читать: 4.2. сутність, різновиди, функції та історичні витоки публічного спору
Читать: 4.3. риси полемічного стилю, полемічні правила й прийоми, зміст і функції алгоритмічного припис4.4. особливості судової суперечки та етикет полеміста
Читать: 4.5. ознаки ораторського таланту і риси індивідуальності у полемічному мистецтві
Читать: Розділ 5 усна     комунІкацІя     в сучасних формах, актуальних темах І типових ситуацІях
Читать: 5.1. докомунікативні (підготовчі) завдання до рольових ігор
Читать: 5.2. рольові ігри: діалоги
Читать: 5.3. рольові ігри: мікрота макроетюди
Читать: Розділ 6. завдання для самостІйноЇ роботи
Читать: 6.1. тестові і творчі завдання
Читать: 6.2. модульний контроль (мк)
Читать: Розділ 7. довІдково-ІнформацІйнІ матерІали
Читать: 7.1. короткий термінологічний словник
Читать: 7.2. покажчик власних імен
Читать: 7.3. ключі до завдань
Читать: Література