Материал: Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка україни - Навчальний поібник (Клиновий Д.В.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Передмова
Читать: 1.1. місце і роль курсу "розміщення продуктивних сил та економіка районів" в системі Розділ 2. тенденцІЇ й закономІрностІ розмІщення продуктивних сил та регІонального розвитку
Читать: 2.1. загальносистемні закономірності розміщення й розвитку продуктивних сил
Читать: 2.2. глобалізація і регіоналізація як світова закономірність розвитку економіки регіонів
Читать: 2.3. національні особливості регіоналізації та глобалізації в україні
Читать: Розділ 3. природно-економІчнІ передумови регІонального розвитку в украЇнІ
Читать: 3.1. природно-ресурсне районування країни
Читать: 3.2. природно-економічні умови господарювання в регіонах україни
Читать: 3.3. економіко-географічні передумови й фактори розміщення й розвитку продуктивних сил держави
Читать: Розділ 4. принципи й фактори розвитку та розмІщення продуктивних сил економІки районІв
Читать: 4.1. поняття розміщення продуктивних сил та територіальної організації виробництва у ринковому 4.2. принципи та фактори розвитку та розміщення продуктивних сил у сучасному суспільстві
Читать: 4.3. природно-економічні фактори розвитку та розміщення продуктивних сил і формування економікиРозділ 5. комплексний розвиток продуктивних сил як основа розбудови економІки районІв
Читать: 5.1. поняття й сутність комплексності та комплексного розвитку продуктивних сил економічного ра5.2. економіко-історичні аспекти комплексного розвитку продуктивних сил україни
Читать: 5.3. особливості комплексного розвитку продуктивних сил в ринковому середовищі господарювання
Читать: Розділ 6. основнІ засади територІальноЇ органІзацІЇ продуктивних сил регІонІв украЇни
Читать: 6.2. особливості територіальної організації продуктивних сил економічних районів україни у тран6.3. проблеми, пріоритети та перспективи територіальної організації економіки районів україни
Читать: Розділ 7. науково-технІчний прогрес — рушІйна сила розвитку продуктивних сил краЇни й регІонІв
Читать: 7.1. роль нтп в комплексному розвитку територіальних соціально-економічних систем
Читать: 7.2. соціально-економічні наслідки нтп для регіональної економіки
Читать: 7.3. нтп і перспективи розвитку світового господарства, україни та її регіонів
Читать: Розділ 8. ресурсне забезпечення розвитку продуктивних сил регІонІв
Читать: 8.1. фінансові ресурси й важелі територіального
Читать: 8.2. Інвестиційно-інноваційні ресурси розвитку економіки районів
Читать: 8.3. людські ресурси — основа сталого розвитку регіонального виробництва
Читать: Розділ 9. сутнІсть та методологІя оцІнки економІчного потенцІалу регІонального розвитку
Читать: 9.1. економічний потенціал регіонального розвитку як категорія
Читать: 9.2. компонентні складові та методологія вимірювання економічного потенціалу
Читать: 9.3. напрями ефективного використання економічного потенціалу
Читать: Розділ 10. особливостІ розмІщення соцІально-економІчного та природно-ресурсного потенцІалу укра10.1. соціально-економічний потенціал народонаселення україни
Читать: 10.2. структура, методи оценки та особливості просторового розміщення природно-ресурсного потен10.3. проблеми і перспективи ресурсоспоживання та ресурсозбереження
Читать: Розділ 11. виробничий комплекс украЇни: основнІ засади розмІщення й розвитку
Читать: 11.1. поняття, сутність та складові виробничого комплексу та його інфраструктури
Читать: 11.1.1. виробничий комплекс україни та особливості його формування
Читать: 11.1.2. виробнича інфраструктура україни: особливості розвитку і розміщення
Читать: 11.1.3. малий бізнес і підприємництво, як складова виробничого комплексу країни
Читать: 11.1.4. ринкова інфраструктура та її місце у виробничому комплексі
Читать: 11.2. промисловий комплекс україни та його структурні складові
Читать: 11.2.1. паливно-енергетичний комплекс україни, його розвиток і розміщення
Читать: 11.2.2. металургійний комплекс україни, його розвиток і розміщення
Читать: 11.2.3. машинобудівний комплекс україни, його розвиток і розміщення
Читать: 11.2.4. хімічний та лісопромисловий комплекси україни, їх розвиток і розміщення
Читать: 11.3. особливості розміщення і розвитку агропромислового комплексу україни
Читать: Розділ 12. регІональна основа розмІщення та розвитку соцІального комплексу держави
Читать: 12.1. поняття й економічна сутність соціального комплексу
Читать: 12.2. соціальні нормативи як основа розвитку та розміщення елементів соціального комплексу держ12.3. основні засади розвитку та розміщення соціального комплексу в регіонах україни
Читать: Розділ 13. еколого-економІчна безпека розвитку продуктивних сил регІонІв украЇни
Читать: 13.1. поняття та економічна сутність екологічної безпеки господарювання
Читать: 13.2. еколого-економічний стан продуктивних сил регіонів україни
Читать: 13.3. шляхи й засоби формування екобезпеки в галузях виробництва та економіці районів
Читать: РоздІл 14. прогнозування розвитку І розмІщення продуктивних сил
Читать: 14. 1. поняття, сутність і засоби прогнозування розвитку і розміщення продуктивних сил.
Читать: 14.2. прогнозування економічних процесів на макрорівні
Читать: 14.3. галузеве і регіональне економічне прогнозування
Читать: Розділ 15. державна регІональна полІтика соцІально-економІчного розвитку регІонІв украЇни
Читать: 15.1. поняття, цілі та завдання державної регіональної економічної політики
Читать: 15.2. специфіка проведення регіональної економічної політики в україні
Читать: 15.3. етапи та механізми реалізації державної регіональної економічної політики
Читать: Розділ 16. сутнІсть, функцІЇ та проблеми економІчного районування украЇни
Читать: 16.1. сутність та функції економічного районування
Читать: 16.2. економічне районування україни
Читать: 16.3. проблеми й перспективи економічного районування
Читать: Розділ 17. структурно-динамІчнІ проблеми розвитку продуктивних сил економІчних районІв в трансф17.1. сутність та основні ознаки трансформаційного періоду в національній економіці
Читать: 17.2. структурно-динамічні проблеми розвитку регіональної економіки в трансформаційному періоді
Читать: 17.3. сучасний стан розвитку національної економіки
Читать: Розділ 18. особливостІ сучасного розвитку Інтегральних мІжобласних економІчних районІв украЇни
Читать: 18.1. класифікація і типологія регіонів україни
Читать: 18.2. особливості територіальної організації продуктивних сил економічних районів україни
Читать: 18.3. прогноз територіальної організації продуктивних сил регіонів україни
Читать: Тлумачний словник термІнІв
Читать: Список скорочень та абревІатур
Читать: Рекомендована навчально-методична лІтература