Материал: Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами - Навчальний посібник (Журавель .П.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Зміст
Читать: Вступ
Читать: Частина перша
Читать: Розділ 1 документальне оформлення реЄстрацІЇ пІдприЄмства
Читать: Розділ 2 загальнІ питання органІзацІЇ облІку
Читать: Розділ 3 облІк необоротних активІв
Читать: Розділ 4 облІк запасІв
Читать: Розділ 5 облІк витрат на капІтальнІ вкладення І виробництво продукцІЇ
Читать: Розділ 6 облІк готовоЇ продукцІЇ, товарІв І реалІзацІЇ
Читать: Розділ 7 облІк коштІв
Читать: Розділ 8 облІк розрахункІв
Читать: Розділ 9 облІк Інших доходІв І фІнансових результатІв
Читать: Розділ 10 облІк власного капІталу
Читать: Розділ 11 облІк забезпечення майбутнІх витрат І платежІв цІльового фІнансування
Читать: Розділ 12 облІк кредитІв банку І фІнансування
Читать: Розділ 13 облІк витрат за елементами
Читать: Розділ 14 облІк витрат дІяльностІ
Читать: Розділ 15облІк на позабалансових рахунках
Читать: Частина друга
Читать: Розділ 2 кореспонденція рахунку бухгалтерського обліку
Читать: Розділ 3 нормативнІ документи
Читать: Література