Материал: Спільне підприємництво в сільському господарстві - Навчальний посібник (Дмитрук Б.П.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1. теоретичнІ основи розвитку зовнІш­ньоекономІчноЇ дІяльностІ в украЇнІ
Читать: 1.1. суть і особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності
Читать: 1.2. теоретичні засади іноземного інвестування в україні
Читать: 1.3 вибір ефективних механізмів залучення іноземних інвести­цій для створення спільних підприємРоздІл 2. функцІонування спІльних пІдприЄмств Із залученням Іноземних ІнвестицІй
Читать: 2.1. спільні підприємства як форма зовнішньоекономічної діяльності
Читать: 2.2. правова база функціонування спільних підприємств
Читать: 2.3. організація та управління спільним підприємством
Читать: 2.4. оцінка економічної ефективності створення і функціону­вання спільних підприємств
Читать: РоздІл 3. особливостІ функцІонування спІль­них пІдприЄмств в галузІ рослинництва Із залу­ченням3.1. діяльність українсько-німецького спільного підприємства «агрофірма текуча»
Читать: 3.2. виробничо-господарська діяльність українсько-американського сп «айова»
Читать: 3.3. особливості функціонування українсько-французького сп «агрофірма дружба»
Читать: РоздІл 4. напрямки розвитку зовнІшньоеко­номІчноЇ дІяльностІ в молокопереробнІй галузІ
Читать: 4.1. ефективність функціонування українсько-американського сп «білосвіт-умань»
Читать: 4.2. активізація зовнішньоекономічної діяльності в молокопро-дуктовому виробництві
Читать: РоздІл 5. зовнІшньоекономІчна полІтика украЇни та вдосконалення Іноземного Інвестування в апк
Читать: 5.1. відкритість економіки та зовнішньоекономічна політика україни в сфері залучення іноземних 5.2. поліпшення інвестиційного клімату
Читать: 5.3. роль державної підтримки інвестиційних процесів у напря­мку інтеграції до світової економіСписок лІтератури
Читать: Додатки
Читать: Додаток а
Читать: Додаток б
Читать: Додаток в
Читать: Додаток г
Читать: Додаток д
Читать: Додаток ж
Читать: Додаток з