Материал: Стратегічне управління - Навчальний посібник (Корецький М.Х.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Розділ 1 формування мІсІЇ та цІлей корпорацІЇ
Читать: 1.1. місія та генеральна мета корпорації
Читать: 1.2. цілі корпорації
Читать: 1.3. вироблення, усвідомлення і оцінка стратегії корпорації
Читать: Розділ 2 дІагностика зовнІшнього та внутрІшнього оточення корпорацІЇ
Читать: 2.1. стратегічний аналіз зовнішнього оточення корпорації
Читать: 2.2. аналіз середовища безпосереднього впливу на корпорацію
Читать: 2.3. оцінка внутрішнього середовища корпорації
Читать: 2.4. методи стратегічного аналізу середовища корпорації
Читать: Розділ 3 оцІнка конкурентоспроможностІ корпорацІЇ
Читать: 3.1. основні поняття конкурентоспроможності корпорації
Читать: 3.2. визначення конкурентоспроможності методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції
Читать: 3.3. оцінка конкурентоспроможності корпорації на основі визначення конкурентоспроможності товар3.4. оцінка конкурентної позиції корпорації методом конкурентних переваг
Читать: Розділ 4 загальнІ положення формування стратегІЇ корпорацІЇ
Читать: 4.1. класифікація стратегій корпорації та підходи до їх розробки
Читать: 4.2. вибір стратегії корпорації
Читать: 4.3. аналіз здійснення поточної стратегії корпорації
Читать: Розділ 5 стратегІЇ функцІональних систем корпорацІЇ
Читать: 5.1. продуктово-товарні стратегії
Читать: 5.2. ресурсні стратегії
Читать: 5.3. функціональні стратегії
Читать: Розділ 6 стратегІя "життЄвого циклу" корпорацІЇ
Читать: 6.1. стратегія виживання корпорації
Читать: 6.2. стратегія стабілізації діяльності корпорації
Читать: 6.3. стратегія зростання корпорації
Читать: 6.4. стратегії наступу корпорації в ринкових умовах
Читать: 6.5. стратегічні альтернативи діяльності корпорації
Читать: Розділ 7 конкурентнІ стратегІЇ корпорацІй лІдерІв
Читать: 7.1. ланцюг цінностей корпорацій
Читать: 7.2. позиції корпорації в конкурентному середовищі
Читать: 7.3. загальні конкурентні стратегії (за м. портером)
Читать: Розділ 8 стратегІЇ галузевоЇ орІЄнтацІЇ та ІнтернацІоналІзацІЇ корпорацІй
Читать: 8.1. стратегії корпорацій, які займають різні галузеві позиції
Читать: 8.2. стратегії корпорацій в нових галузях
Читать: 8.3. стратегія корпорацій для конкуренції у фрагментованих галузях
Читать: 8.4. стратегія корпорацій зрілих галузей
Читать: 8.5. стратегії корпорацій на міжнародних ринках
Читать: Розділ 9 портфельний аналІз застосування стратегІй корпорацІями
Читать: 9.1. сутність та основні етапи портфельного аналізу
Читать: 9.2. матриця І. ансоффа
Читать: 9.3. матриця бостонської консалтингової групи
Читать: 9.4. матриця "дженерал електрик мак-кінсі" "привабливість видів діяльності к9.5. матриця життєвого циклу портфеля корпорації
Читать: Розділ 10 планування реалІзацІЇ стратегІй корпорацІЇ
Читать: 10.1. основні підходи до планування стратегій корпораціями
Читать: 10.2. мета та принципи стратегічного планування в корпорації
Читать: 10.4. моделі стратегічного планування діяльності корпорації
Читать: 10.5. зміст та структура стратегічного плану корпорації
Читать: Розділ 11 реалІзацІя стратегІЇ та управлІння змІнами в корпорацІях
Читать: 11.1. роль стадії реалізації стратегій у стратегічному управлінні корпорації
Читать: 11.4. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління в корпораціях
Читать: 11.5. стратегічний контроль у діяльності корпорації
Читать: Термінологічний словник
Читать: Список лІтератури