Материал: Судова бухгалтерія - Навчальний посібник (Шарманська В.М.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Зміст
Читать: Вступ
Читать: ТеоретичнІ основи бухгалтерського облІку
Читать: 1.1. предмет бухгалтерського обліку, господарські засоби та джерела їх формування
Читать: 1.2. принципи бухгалтерського обліку
Читать: 1.3. метод бухгалтерського обліку
Читать: РозумІння про рахунки бухгалтерського облІку та подвІйний запис
Читать: 2.1 розрхунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова
Читать: 2.2. подвійний запис, його суть і значення
Читать: 2.4. узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку
Читать: 2.5. класифікація рахунків за економічним змістом
Читать: 2.6. класифікація рахунків за призначенням
Читать: 2.7. план рахунків бухгалтерського обліку
Читать: Бухгалтерський баланс та його значення
Читать: 3.1. бухгалтерський баланс, його зміст і значення
Читать: 3.2. структура балансу
Читать: 3.3. зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями
Читать: 3.4. порядок читання та аналізу балансу
Читать: Бухгалтерська фІнансова звІтнІсть
Читать: 4.1. поняття та класифікація звітності
Читать: 4.2. види фінансової звітності та основний їх зміст
Читать: ІнформацІйне забезпечення судово-бухгалтерськоЇ експертизи
Читать: ДокументацІя господарських операцІй як джерело ІнформацІЇ для проведення судово-бухгалтерської 5.1 документ як джерело первинної інформації та вимоги до його змісту і оформлення
Читать: 5.2. класифікація бухгалтерських документів
Читать: 5.3. організація документообігу
Читать: 5.4. первинні бухгалтерські документи і методика їх дослідження
Читать: ІнвентаризацІя І методика ЇЇ проведення
Читать: 6.1. Інвентаризація в системі первинного обліку
Читать: 6.2. Інвентаризація як спосіб фактичного контролю
Читать: 6.3. тактика проведення інвентаризації за завданням слідчого
Читать: ТехнІка І форми бухгалтерського облІку та його спІввІдношення з судово-бухгалтерською експертиз7.1 облікові регістри, їх класифікація і призначення
Читать: 7.2. техніка облікової реєстрації
Читать: 7.3. помилки в бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення
Читать: 7.4. форми бухгалтерського обліку
Читать: 7.5. співвідношення бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи
Читать: Значення облІковоЇ полІтики пІдприЄмства для проведення судово-бухгалтерськоЇ експертизи
Читать: 8.1. загальні питання облікової політики підприємства
Читать: 8.2. організаційні форми ведення бухгалтерського обліку
Читать: 8.3. техніка здійснення облікової політики
Читать: Роль аналІзу господарськоЇ дІяльностІ пІдприЄмства у виявленнІ та попередженнІ економІчних прав9.1. аналіз ліквідності підприємства
Читать: 9.2. методи і моделі діагностики ймовірності можливого банкрутства
Читать: 10.1 аудит
Читать: 10.2. документальна ревізія й методика
Читать: Основи судово-бухгалтерськоЇ експертизи
Читать: Характеристика бухгалтерського облІку у контекстІ правового регулювання
Читать: 11.1. функції бухгалтерського обліку
Читать: 11.2. соціальне регулювання бухгалтерського обліку
Читать: 12.1 судово-бухгалтерська експертиза
Читать: 12.2. метод судово-бухгалтерської експертизи
Читать: 12.3. класифікація судових експертиз
Читать: ОрганІзацІйне забезпечення судово-бухгалтерськоЇ експертизи
Читать: 13.1. організація судової експертизи в україні
Читать: 13.3. межі компетенції експерта-бухгалтера при використанні показань свідків, звинувачуваних та14.1 призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи на стпдії досудового слідства
Читать: 14.2. проведення бухгалтерської експертизи при розгляді кримінальної справи в суді
Читать: 14.3. особливості призначення судово-бухгалтерської експертизи у справах про адміністративні прТестовІ завдання для самоконтролю
Читать: ПрактичнІ завдання для самоконтролю
Читать: Додатки