Материал: Судова бухгалтерія - Навчальний посібник (Шарманська В.М.)


7.5. співвідношення бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи

Судово-бухгалтерська експертиза може розглядатись як су­міжна галузь юридичної та економічної наук. Теорія бухгал­терського обліку не узагальнює експертну і судово-слідчу практику та не розробляє на цій базі особливості методики експертизи (тобто часткової методики експертного досліджен­ня, наприклад, по справах про розкрадання на підприємствах легкої промисловості, м'ясної і молочної промисловості тощо), що є важливим завданням наукових і практичних працівників судово-експертних установ.

На відміну від судово-бухгалтерської експертизи в теорії бух­галтерського обліку ширше розглядаються питання фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій. Теорія бухгал­терського обліку являє собою наукову дисципліну про завдань, предмет, метод, техніку та організацію бухгалтерського обліку в народному господарстві. її мета — це вдосконалення бухгалтер­ського обліку, зокрема, шляхом впровадження уніфікованих форм облікових документів, нових методів обліку, облікової тех­ніки. Завдання полягає у визначенні принципів організації обліку і контролю у різних галузях господарства. Теорія бухгалтерсько­го обліку як наукова дисципліна про принципи побудови бухгал­терського обліку в господарстві та про методи взаємопов'язаного відображення процесів розширеного відтворення ставить своїм завданням розробку системи показників і методів їх відображен­ня для вивчення процесів розвитку народного господарства, перш за все, в межах окремих підприємств, тобто для вивчення еконо­міки підприємства.

Завдання теоретичних досліджень в галузі судово-бухгалтер­ської експертизи є розробка загальних положень (організаційних, правових, теоретичних) і методик дослідження операцій бухгал­терського обліку у зв'язку з розкраданнями та зловживаннями у різних галузях народного господарства.

Судово-бухгалтерська експертиза і її наукові основи пере­бувають у тісному зв'язку та взаємообумовленості. В процесі практичної діяльності експертів і установ судово-бухгал­терської експертизи накопичується досвід, виробляються пере­дові методи дослідження, узагальнення та систематизація яких збагачує методику проведення судово-бухгалтерських експер­тиз. Введення в практику нових методичних рекомендацій сприяє розповсюдженню передового досвіду, удосконаленню експертної роботи і, таким чином, покращенню якості експер­тних висновків.

Принципова відмінність бухгалтерського обліку і судово-бухгалтерської експертизи полягає в різних завдань, обов'язках і правах головного бухгалтера підприємства, організації, установи та судово-бухгалтерського експерта. Так, основним завданням

головного бухгалтера є: забезпечення організації бухгалтерського обліку і контроль за раціональним, економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням вла­сності. Такі завдання експерт-бухгалтер не вирішує. Досліджую­чи стан бухгалтерського обліку, він встановлює точність або від­хилення від загальних вимог, нормативних актів при веденні бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві (організа­ції, установі), визначає наявність або відсутність нестачі чи над­лишків товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, ви­рішує низку інших питань, важливих для слідчого і суду з метою встановлення істини по справі.