Материал: Судова бухгалтерія - Навчальний посібник (Шарманська В.М.)


ТестовІ завдання для самоконтролю

 

1.         Правовою основою призначення і проведення судової експертизи є:

а)         Закон України «Про судову експертизу», Кримінально-процесу- альний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Закон України «Про аудиторську діяльність»;

б)         Закон України «Про судову експертизу», Цивільний процесуаль- ний кодекс України, Закон України «Про аудиторську діяльність»;

в)         Закон України «Про судову експертизу», Господарський процесу- альний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України;

г)         Закон України «Про судову експертизу», Господарський процесу- альний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України.

2.         Судово-експертну діяльність в Україні здійснюють:

а)         спеціалізовані установи Міністерства юстиції і Міністерства охо- рони здоров'я України, аудиторські фірми;

б)         спеціалізовані установи Міністерства юстиції і Міністерства охо- рони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони і Служби безпеки України;

в)         Контрольно-ревізійне управління та Аудиторська палата України;

г)         Науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юс- тиції, експертні служби Міністерства внутрішніх справ.

 

3.         Проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансу- ється за рахунок:

а)         державного та місцевого бюджетів;

б)         підприємств, що перевіряються;

в)         державного, місцевого бюджетів та на госпрозрахункових за- садах;

г)         коштів особи, яка здійснює судово-бухгалтерську експертизу.

4. Перелік державних платних послуг, що надаються нау­ково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерст­ва юстиції, затверджений:

а)         Постановою Кабінету міністрів України;

б)         рішенням Міністерства юстиції;

в)         рішенням науково-дослідного інституту судової експертизи;

г)         Рахунковою палатою України.

 

5. Який документ є підставою для проведення експертизи?

а)         визначення суду, постанова слідчого;

б)         заява потерпілого;

в)         висновок аудитора;

г)         висновок ревізора.

 

6. Об'єктом експертизи є:

а)         конкретні матеріали та речові докази, надані на розгляд екс- пертам;

б)         підприємство, на якому проводиться експертиза;

в)         певний аспект фінансово-господарської діяльності підприєм- ства;

г)         питання, які поставлені органами дізнання, досудового слідства чи суду перед експертами.

 

7. Предметом експертизи є:

а)         конкретні матеріали та речові докази, надані на розгляд екс- пертам;

б)         підприємство, на якому проводиться експертиза;

в)         питання, які поставлені слідчими органів дізнання, досудового слідства чи судом перед експертами;

г)         певний аспект фінансово-господарської діяльності підприємства.

8. Класифікація основних видів експертиз, які проводять експертних установах України, наводиться в:

а)         Цивільному кодексі;

б)         Інструкції про призначення і проведення судових експертиз;

в)         Законі України «Про судову експертизу»;

г)         Законі України «Про аудиторську діяльність».

в

 

9. До недоброякісних за формою документів не належать:

а)         документи з випадковими помилками;

б)         документи, що відображають незаконну діяльність;

в)         документи, що відображають законну діяльність;

г)         документи, що відображають незаконні господарські операції.

10. Перелік матеріалів, що направляються експерту-бух-галтеру, залежить від:

а)         питань, поставлених перед ним чи слідчим судом за конкретною справою;

б)         тривалості експертизи;

в)         виду експертизи;

г)         немає правильної відповіді.

 

11. Порушення законодавства знаходить своє відображен­ня в облікових документах у формі:

а)         протиріччя (невідповідності) у змісті окремого документа;

б)         протиріччя в змісті декількох взаємозалежних документів;

в)         порушення діючого порядку відображення господарських опе- рацій;

г)         всі відповіді правильні.

12. Не є обов'язковими реквізитами документів:

а)         назва підприємства, назва документа (форми), код форми, дата і місце складення;

б)         зміст господарської операції і її вимірники (у натуральному і грошовому вираженні), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл і проведення господарської операції, а також за складання пер- винного документа;

в)         печатка підприємства;

г)         всі перелічені реквізити є обов'язковими.

 

13. Правильність підсумкових показників, підрахованих по горизонтальних рядках документа, так і по вертикаль-х графах, встановлюється при:

а)         арифметичній перевірці;

б)         перевірці на відповідність діючому законодавству;

в)         формальній перевірці;

г)         зустрічній перевірці.

 

14. Відповідні класи судових експертів, визначені в Поло­женні про кваліфікаційні класи судових експертів, привлас­нюються:

а)         керівникам і фахівцям науково-дослідних інститутів судових екс- пертиз Мін'юсту України залежно від посади і стажу, досвіду роботи, наукового ступеня і рівня професійних знань;

б)         судовим експертам підприємницьких структур;

в)         судовим експертам, що проводять судові експертизи за одноразо- вими договорами;

г)         усі відповіді правильні.

15. Дослідницька стадія проведення судово-бухгалтерської експертизи включає:

а)         вивчення змісту і повноти наданих на експертизу матеріалів, роз- робку методики проведення експертизи та складання календарного плану-графіка проведення судово-бухгалтерської експертизи;

б)         вивчення змісту і повноти наданих на експертизу матеріалів, роз- робку методики проведення експертизи;

в)         розробку методики проведення експертизи та безпосереднє вико- нання експертом-бухгалтером конкретних дослідницьких процедур;

г)         виконання експертом-бухгалтером конкретних дослідницьких процедур, у тому числі з використанням ЕОМ.

 

16. Експерт бухгалтер не має права:

а)         ставити додаткові запитання звинувачуваному, коли без їх з'ясу- вання не може бути вирішена справа;

б)         самостійно збирати матеріали, що підлягають дослідженню, а та- кож вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відо- бражені в наданих йому матеріалах неоднозначно;

в)         давати висновок тільки за матеріалами наданими йому слідчим чи судом;

г)         подавати клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для давання висновку.

 

17. Експерт-бухгалтер має право:

а)         вступати в контакти, не передбачені порядком проведення експер- тизи з будь-якими особами, якщо ці особи прямо чи побічно стосують- ся експертизи;

б)         збирати нові, відсутні в справі матеріали, які, на думку експерта необхідні для давання висновку;

в)         брати участь у слідчих діях — проводити огляди, допити тощо, метою яких є одержання нових чи уточнення колишніх даних, з обов'я- зковим фіксуванням у протоколі слідчих дій;

г)         залучати до проведення дорученої йому експертизи інших осіб; ґ) усі відповіді правильні.

 

18. Експерту-бухгалтеру можуть ставити запитання в пись­мовому вигляді:

а)         суд, обвинувач, захисник, підсудний;

б)         підсудний та потерпілий;

в)         підсудний, потерпілий і їх представники;

г)         суд, обвинувач, захисник, підсудний, потерпілий і їх представ- ники.

19. Постанова про призначення експертизи повинна вино­ситися судом:

а)         у залі засідання;

б)         у дорадчій кімнаті та оформлятися окремим документом;

в)         у усній формі;

г)         у протоколі судового засідання.

 

20. У господарському процесі судово-бухгалтерська експе­ртиза призначається за клопотанням:

а)         позивача на стадії подання клопотання;

б)         відповідача на будь-якій стадії процесу;

в)         господарського суду на будь-якій стадії процесу;

г)         будь-якою стороною або господарським судом на будь-якій стадії процесу.

 

21. Ознакою, що відрізняє судову експертизу від інших, є:

а)         дотримання спеціальних процесуальних норм, а також правил підготовки матеріалів для експертизи, її призначення і проведення;

б)         проведення дослідження, заснованого на використанні спеціаль- них пізнань у різних галузях науки і техніки;

в)         давання висновку, що має важіль джерела доказів;

г)         всі відповіді правильні.

 

22. Основним завданням Міністерства юстиції України є:

а)         контроль діяльності підвідомчих науково-дослідних інститутів судових експертиз;

б)         організація експертного забезпечення правосуддя;

в)         формування державного замовлення на науково-дослідні роботи в галузі судової експертизи;

г)         всі відповіді правильні.

 

23. У чому полягають діагностичні завдання судово-бух­галтерської експертизи?

а)         у виявленні механізму події, встановленні часу, способу і послі- довності дій, що призвели до правопорушення, якісних і кількісних ха- рактеристик здійснених діянь;

б)         у виявленні обставин, що сприяють здійсненню злочинів (право- порушень) і розробці заходів щодо їхнього усунення;

в)         у встановленні посадової особи, відповідальної за здійснення і документальне оформлення незаконної господарської операції;

г)         всі відповіді правильні.

24.       Експерт-бухгалтер досліджує документи, які:

а)         він вважає причетними до справи, що розслідується;

б)         вже оглянуті, знаходяться в справі і пред'явлені йому слідчим чи судом;

в)         є копіями оригіналів;

г)         мають підписи посадових осіб.

 

25.       Документи зі сполученням інтелектуальної та матеріа- льної підробки характеризуються:

а)         наявністю видимих незаконних виправлень, підчищень;

б)         правильним оформленням і одночасно наявністю свідомо помил- кових даних про характер і обсяг операції;

г)         неправильним оформленням або недооформленням;

д)         правильні відповіді а і б.