Материал: Економіка природокористування - Навчальний посібник (Макарова Н.С.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Вступ
Читать: Тема 1 предмет, метод І завдання курсу
Читать: 1.1. поняття, види і особливості природокористування
Читать: 1.2. поняття і завдання дисципліни «економіка природокористування»
Читать: 1.3. роль і значення екологічної освіти
Читать: Tema 2 природнІ ресурси в суспІльному розвитку
Читать: 2.1. поняття і класифікація природних ресурсів
Читать: 2.2. поняття і сутність економічних оцінок природних ресурсів
Читать: 2.3. методи економічної оцінки природних ресурсів
Читать: 2.4. принципи використання і роль природних ресурсів у суспільному розвитку
Читать: Тема з статистика навколишнього середовища та природних ресурсІв
Читать: 3.1. сутність і функції статистики навколишнього середовища
Читать: 3.2. аналіз статистики з охорони та раціонального використання водних ресурсів
Читать: 3.3. аналіз статистики з охорони атмосферного повітря
Читать: 3.4. аналіз земельних і лісних ресурсів
Читать: Tema 4 актуальнІ екологІчнІ проблеми економІчного розвитку
Читать: 4.1. система екологічної безпеки
Читать: 4.2.   поняття та оцінка ризику в екологічній безпеці
Читать: 4.3. економічні механізми управління ризиком в екологічній безпеці
Читать: 4.4.   екологічні проблеми господарства україни
Читать: Тема 5 територІально-регІональнІ особливостІ природокористування та охорони навколишнього серед5.1. регіональні екологічні проблеми
Читать: 5.2. значення і класифікація природних територій, що охороняються
Читать: 5.3. функції природних територій, що охороняються
Читать: 5.4. економічна оцінка природних територій
Читать: 5.5. територіально-виробничі комплекси ефективна форма організа­ції виробництва і використаннTema 6 ресурсозбереження й ефективнІсть використання вторинних ресурсІв
Читать: 6.1. поняття, класифікація і проблема відходів у контексті переходу до екостійкого розвитку
Читать: 6.2. роль науково-технічного прогресу (нтп) у ресурсозбереженні
Читать: 6.3. еколого економічні пріоритети у вирішенні проблеми відходів
Читать: Тема 7 економІчна ефективнІсть природоохоронних заходІв
Читать: 7.1. основні природоохоронні заходи
Читать: 7.2. особливості оцінки економічної ефективності природоохоронних заходів
Читать: 7.3. класифікація збитків та їх характеристика
Читать: 7.4. механізм формування економічного збитку
Читать: 7.5. методика розрахунку економічного збитку
Читать: 7.6. економічна ефективність природоохоронних заходів
Читать: Тема 8 фІнансово-економІчний механІзм природокористування
Читать: 8.1. механізми реалізації еколого-економічної політики
Читать: 8.2. економічні інструменти екологічної політики
Читать: 8.3. плата за забруднення навколишнього природного середовища
Читать: Тема 9 принципи екологІчного законодавства украЇни та економІко-екологІчна вІдповІдальнІсть
Читать: 9.1. Історичні аспекти розвитку екологічного законодавства україни
Читать: 9.2. міжнародний досвід екологічного законодавства
Читать: 9.3. поняття і система екологічного законодавства україни
Читать: Тема 10 механІзм управлІння рацІональним природокористуванням
Читать: 10.1. державне управління природокористуванням та природоохороною в україні
Читать: 10.2. основні напрями державної політики україни у сфері охорони довкілля та використання приро10.3. система екоменеджменту в україні
Читать: Використана лІтература
Читать: Додатки