Материал: Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України - Навчальний посібник (Кадуріна Л)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: РоздІл 1 загальна характеристика зовнІшньоекономІчноЇ дІяльностІ в украЇнІ
Читать: 1.1. основнІ принципи зовнІшньоекономІчноЇ діяльності
Читать: 1.2. види зовнІшньоекономІчних операцІй
Читать: 1.3. регулювання зовнІшньоекономІчноЇ дІяльностІ в украЇнІ
Читать: РоздІл 2 порядок укладання зовнІшньоекономІчного (договору) контракту
Читать: 2.1. пІдготовка до укладання зовнІшньоекономІчного контракту
Читать: 2.2. структура зовнІшньоекономІчного договору (контракту)
Читать: 2.3. види зовнІшньоекономІчних контрактІв
Читать: 2.4. особливостІ умов зовнІшньоекономІчного договору (контракту)
Читать: РоздІл 3 особливостІ органІзацІЇ зовнІшньоекономІчноЇ дІяльностІ в украЇнІ
Читать: 3.2. порядок вІдкриття валютних рахункІв
Читать: 3.3. порядок ведення аналІтичного І синтетичного облІку ІноземноЇ валюти
Читать: РоздІл 4 облІк валютно-фІнансових операцІй у зовнІшньоекономІчнІй дІяльностІ
Читать: 4.1. Іноземна валюта І особливостІ її облІку
Читать: 4.2. облІк курсових рІзниць
Читать: 4.3. порядок вІдображення ІноземноЇ валюти І курсових рІзниць у фІнансовІй І податковІй звІтнос4.4. облІк купІвлІ І продажу ІноземноЇ валюти
Читать: РоздІл 5 мІжнароднІ розрахунки та облІк Їх у зовнІшньоекономІчнІй дІяльностІ пІдприЄмств украЇн5.1. загальнІ поняття про мІжнароднІ розрахунки
Читать: 5.2. форми мІжнародних розрахункІв та Їх облІк
Читать: РоздІл 6 загальнІ вимоги до експортно-Імпортних операцІй
Читать: 6.1. загальна характеристика цІн по експортно-Імпортних операцІях
Читать: 6.2. порядок формування цІн
Читать: 6.3. митне оформлення зовнІшньоекономІчних операцІй
Читать: РоздІл 7 облІк Імпортних операцІй
Читать: 7.1. загальна характеристика митного режиму Імпортних операцІй
Читать: 7.2. особливостІ облІку Імпорту товарІв, виконаних робІт І послуг
Читать: РоздІл 8 облІк експортних операцІй
Читать: 8.1. загальна характеристика митного режиму експортних операцІй
Читать: 8.3. синтетичний та аналІтичний облІк експортних операцІй
Читать: РоздІл 9 облІк бартерних операцІй
Читать: 9.1. визначення зовнІшньоекономІчного бартеру та основнІ вимоги до його здІйснення
Читать: 9.2. механІзм оцІнки товарообмІнних операцІй
Читать: 9.3. особливостІ бухгалтерського І податкового облІку бартерних операцІй
Читать: РоздІл 10 облІк Інших зовнІшньоекономІчних операцІй
Читать: 10.1. загальнІ поняття реекспортних операцІй
Читать: 10.3. Імпорт без увезення та експорт без вивезення
Читать: РоздІл 11 кредитнІ операцІЇ у зовнІшньоекономІчнІй дІяльностІ
Читать: 11.1. загальна характеристика кредитних операцІй
Читать: 11.2. види кредитІв І Їх бухгалтерський облІк
Читать: РоздІл 12 облІк вІдрядження за кордон
Читать: 12.1. загальна характеристика вІдрядження за кордон
Читать: 12.2. вимоги до складання авансового звІту
Читать: 12.3. документальне оформлення вІдрядження за кордон
Читать: 12.4. бухгалтерський І податковий облІк витрат на закордонне вІдрядження
Читать: РоздІл 13 лІзинговІ зовнІшньоекономІчнІ операцІЇ
Читать: 13.2. порядок проведення розрахункІв з лІзингових операцІй
Читать: 13.3. оформлення лІзингових операцІй
Читать: 13.4. бухгалтерський І податковий облІк лІзингових операцІй
Читать: РоздІл 14 облІк консигнацІйних та комІсІйних операцІй
Читать: 14.1. загальнІ поняття комІсІйних та консигнацІйних операцІй
Читать: 14.2. загальна характеристика консигнацІйних та митних складІв
Читать: 14.3. облІк консигнацІйних операцІй
Читать: РоздІл 15 давальницькІ операцІЇ у зовнІшньоекономІчнІй дІяльностІ пІдприЄмств: порядок проведен15.1. загальнІ поняття про операцІЇ з давальницькою сировиною
Читать: 15.2. переробка давальницькоЇ сировини на митнІй територІЇ украЇни
Читать: 15.4. переробка давальницькоЇ сировини украЇнського замовника за межами митноЇ територІЇ украЇн16.1. фІнансова звІтнІсть
Читать: 16.2. статистична звІтнІсть
Читать: 16.3. декларацІя про валютнІ цІнностІ
Читать: Додатки
Читать: Додаток № 1
Читать: Додаток № 2
Читать: Додаток № 3
Читать: Додаток № 4
Читать: Додаток № 6
Читать: Додаток № 7
Читать: Додаток 8
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: ЗмІст