Материал: Облік і аудит у страхових організаціях - Навчальний посібник (В.С.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: ЗмІст
Читать: Передмова
Читать: Тема 1 загальнІ засади страховоЇ дІяльностІ
Читать: 1.1. регламентація страхової діяльності
Читать: 1.2. страхові агенти та страхові брокери
Читать: 1.3. страховий ринок україни
Читать: 1.4. страхові договори
Читать: 1.5. валюта розрахунків
Читать: 1.6. вимоги до облікової та реєструючої системи фінансових компаній
Читать: 1.7. особливості ведення бухгалтерського обліку та складання звітності у страховиків
Читать: 1.8. питання для самоконтролю
Читать: 1.9. теми рефератів
Читать: 1.11. тести
Читать: Тема 2 особливостІ облІку у страховика придбання основних засобІв, нематерІальних активІв, запа2.1. особливості обліку придбання страховиком основних за­собів та нематеріальних активів
Читать: 2.2. облік придбання страховиком запасів та робіт і послуг
Читать: 2.3. питання для самоконтролю
Читать: 2.4. теми рефератів
Читать: 2.6. тести
Читать: Тема 3 формування та облІк статутного фонду І технІчних резервІв
Читать: 3.1. формування та облік статутного капіталу страховика
Читать: 3.2. види страхових резервів, їх призначення та загальні заса­ди обліку
Читать: 3.3. формування та облік резервів незароблених премій
Читать: 3.4. формування та облік резерву заявлених, але не виплаче­них збитків
Читать: 3.5. формування і облік резервів збитків, які виникли, але не заявлені
Читать: 3.6. формування і облік резервів коливань збитковості
Читать: 3.7. формування та облік резерву катастроф
Читать: 3.9. документальне забезпечення обліку резервів
Читать: 3.10. питання для самоконтролю
Читать: 3.11. теми рефератів
Читать: 3.13. тести
Читать: Тема 4 формування та облІк резервІв зІ страхування життя та обовязкових видІв страхування
Читать: 4.1. види резервів зі страхування життя, їх призначення та загальні засади формування
Читать: 4.3. формування та облік резервів належних виплат страхо­вих сум
Читать: 4.5. питання для самоконтролю
Читать: 4.6. теми рефератів
Читать: 4.8. тести
Читать: Тема 5 бухгалтерський облІк страхових платежІв та операцІй перестрахування
Читать: 5.1. облік надходження страхових платежів
Читать: 5.2. облік операцій із перестрахування
Читать: 5.3. питання для самоконтролю
Читать: 5.4. теми рефератів
Читать: 5.6. тести
Читать: Тема 6 облІк розмІщення страхових резервІв
Читать: 6.1. регламентація розміщення технічних резервів
Читать: 6.2. регламентація розміщення резервів із страхування життя
Читать: 6.3. облік депозитів, ощадних сертифікатів та придбання бан­ківських металів
Читать: 6.4. облік інвестицій в акції
Читать: 6.5. облік розміщення страхових резервів в облігації
Читать: 6.6. облік інвестицій в іпотечні сертифікати
Читать: 6.9. облік розміщення резервів у права вимоги до перестрахо-виків
Читать: 6.10. облік надання кредитів за рахунок резервів із страхуван­ня життя
Читать: 6.11. питання для самоконтролю
Читать: 6.12 теми рефератів
Читать: 6.14. тести
Читать: Тема 7 облІк грошових коштІв та розрахункІв
Читать: 7.1. фінансові засади страхової діяльності
Читать: 7.2. грошові надходження страховика. валюта страхування
Читать: 7.3. особливості побудови обліку грошових коштів у касі
Читать: 7.4. особливості побудови обліку грошових коштів на рахун­ках у банку (поточному, валютному, ін7.5. облік розрахунків з постачальниками, різними дебіторами і кредиторами
Читать: 7.6. облік розрахунків з підзвітними особами
Читать: 7.7. питання для самоконтролю
Читать: 7.8. теми рефератів
Читать: 7.10. тести
Читать: Тема 8 облІк доходІв, витрат та фІнансових результатІв страховика
Читать: 8.1. види доходів страховика та їх відображення в обліку
Читать: 8.2. особливості обліку витрат страховика та їх відображення в обліку
Читать: 8.3. облік витрат за елементами та статтями калькуляції
Читать: 8.4. особливості побудови обліку фінансових результатів у страхових організаціях
Читать: 8.5. облік використання прибутку
Читать: 8.7. теми рефератів
Читать: 8.9. тести
Читать: Тема 9 оподаткування страхових органІзацІй
Читать: 9.1. загальні засади оподаткування страхових організацій
Читать: 9.2 оподаткування страховиків податком на додану вартість
Читать: 9.3. оподаткування страховиків податком на прибуток
Читать: 9.4. оподаткування та облік доходів з джерелом їх походжен­ня з україни
Читать: 9.5. нарахування та виплата дивідендів страховиком
Читать: 9.6.   питання для самоконтролю
Читать: 9.7.   теми рефератів
Читать: 9.9. тести
Читать: Тема 10 фІнансова та спецІальна звІтнІсть страхових органІзацІй
Читать: 10.1. загальна фінансова звітність страховика
Читать: 10.2. спеціалізована фінансова звітність страховика
Читать: 10.3. спеціальна звітність страхових брокерів
Читать: 10.4. статистична звітність страховика
Читать: 10.5. питання для самоконтролю
Читать: 10.6. теми рефератів
Читать: 10.8. тести
Читать: Тема 11 аналІз дІяльностІ страхових органІзацІй
Читать: 11.1. аналіз страхових операцій — основа їх менеджменту
Читать: 11.2. основні показники страхової статистики
Читать: 11.3. тести раннього попередження
Читать: 11.4. аналіз балансу, фактичного запасу платоспроможності та фінансової стабільності
Читать: 11.5. порівняльний аналіз діяльності страховика
Читать: 11.6. питання для самоконтролю
Читать: 11.7. теми рефератів
Читать: 11.9. тести
Читать: Тема 12 особливостІ контролю та аудиту страхових органІзацІй
Читать: 12.1. зовнішній контроль за діяльністю страхових організацій
Читать: 12.2. особливості здійснення внутрішнього контролю і аудиту
Читать: 12.3. особливості зовнішнього аудиту
Читать: 12.4. формат аудиторського висновку за наслідками прове­дення аудиту річної фінансової звітност12.5. питання для самоконтролю
Читать: 12.6. теми рефератів
Читать: 12.8. тести
Читать: Тема 13 актуарнІ розрахунки
Читать: 13.1. сутність актуарних розрахунків
Читать: 13.2. завдання актуарних розрахунків
Читать: 13.3. класифікація актуарних розрахунків
Читать: 13.4. загальний порядок актуарних розрахунків
Читать: 13.5. приклад розрахунку математичних резервів та страхово­го тарифу
Читать: 13.6. визначення звичайної ціни страхового тарифу
Читать: 13.7. питання для самоконтролю
Читать: 13.8. теми рефератів
Читать: 13.10. тести
Читать: ГлосарІй страхових термІнІв
Читать: Додатки
Читать: Додаток а
Читать: Додаток б
Читать: Додаток в
Читать: Список використаноЇ та рекомендованоЇ лІтератури1