Материал: Політологія - Навчальний посібник (Дробінка І.Г.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: РоздІл полІтологІя як система знань про полІтику
Читать: Предметі метод полІтологІЇ
Читать: 1.1. політологія як наука. зміст і сутність політики
Читать: 1.2. предмет і метод політології
Читать: 1.3. функції політології як науки
Читать: ОсновнІ етапи розвитку полІтичноЇ думки
Читать: 2.1. політичні ідеї стародавнього світу, середньовіччя та відродження
Читать: 2.2. політична думка нового часу
Читать: 2.3. етапи розвитку політичної думки в україні
Читать: СучаснІ Ідейно-полІтичнІ течІЇ
Читать: 3.1. лібералізм та неолібералізм як політичні течії
Читать: 3.2. консерватизм та неоконсерватизм — доктрини захисту традицій та одвічних цінностей
Читать: 3.3. соціалістичні політичні концепції
Читать: 3.4. правий та лівий екстремізм: сучасна ідеологія і політика
Читать: Розділ 2 політичні системи
Читать: ПолІтична система та її структура
Читать: 4.1. сутність та структура політичної системи
Читать: 4.2. політична організація суспільства
Читать: 4.3. держава в політичній системі суспільства
Читать: 5.1. сутність, функції і типологія партій
Читать: ЕкономІчна полІтика держави: основнІ напрями, прІоритети
Читать: 6.1. напрями і пріоритети економічної політики україни в сучасних умовах
Читать: 6.2. методи та інструменти економічної політики
Читать: 6.3. фінансове та матеріальне забезпечення у сфері цивільного захисту
Читать: 7.2. пріоритетні напрями державної політики в розвитку системи захисту населення і територій ві7.3. деякі аспекти соціальної політики держави у сфері цивільного захисту
Читать: Розділ 3 політична влада
Читать: ПолІтична влада та її структура
Читать: 8.1. влада як явище суспільно-політичного життя
Читать: 8.2. механізми здійснення та поділ влади в суспільстві
Читать: 8.3. проблеми формування та функціонування влади в україні
Читать: ПолІтична елІта І полІтичне лІдерство
Читать: 9.1. еліти в політиці: поняття та еволюція теорії
Читать: 9.2. сутність і типологія політичних лідерів
Читать: 9.3. відродження демократичних інститутів лідерства в україні
Читать: ОсобистІсть І полІтична влада
Читать: 10.1. особистість у системі соціально-політичних відносин
Читать: 10.2. людина і політика
Читать: 10.3. політична соціалізація особи та її особливості в україні
Читать: Виборча система
Читать: 11.1. сутність виборчої системи
Читать: 11.2. типи виборчих систем
Читать: 11.3. виборча система в україні
Читать: РоздІл 4 свІтова полІтика
Читать:  р0ль та мІсце украЇни ^   в системІ мІжнародних вІдносин
Читать: 12.1. теорія та історія міжнародної політики
Читать: 12.2. роль та місце україни в сучасному світі
Читать: 12.3. міжнародне співробітництво мнс у сфері цивільного захисту
Читать: ПолІтичнІ та етнонацІональнІ вІдносини
Читать: 13.1. роль та місце націй і етновідносин у політичному житті
Читать: 13.2. поняття та сутність національної політики
Читать: 13.3. етнополітика і процес формування сучасної української нації
Читать: УкраЇнський полІтичний ринок І практична полІтологІя
Читать: 14.1. політична діяльність
Читать: 14.2. політичний менеджмент
Читать: 14.3. політичний маркетинг
Читать: ГлосарІй
Читать: Список використаноЇ та рекомендованоЇ лІтератури
Читать: Додатки
Читать: ЗмІст